ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
Download แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
*ใช้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ตามที่หลักสูตรฯประกาศให้นำมานับชั่วโมงกิจกรรมได้*

ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) จึงอาจไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

                                                          คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                               ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
     
นิสิตสามารถดาวน์โหลด แบบคำร้อง
ขอรับวุฒิบัตรและใบประมวลผล (Transcript)
        รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)  และนำส่ง
        ณ ห้องหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน พะยอม 2 ได้จนถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
                                                          
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้อง


                                    ภารกิจวินัยนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
                                             ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
                                                        โครงการ "พัฒนาวินัยนิสิต"
                                               ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
                                            วันพุธ ที่ 29 มี.ค. 60  เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                 ณ ห้องเรียน 15403 ชั้น 4 อาคาร 15
                                                            การแต่งกาย : ชุดนิสิต 
                                                          คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

                                        ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                       กำหนดปฏิทินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2/2559
          สำหรับเทอมนี้ มีกิจกรรมให้นิสิตเลือกเข้าร่วม(จัดโดยหลักสูตรฯ) เพียง 4 กิจกรรม
                    คลิกดูรายละเอียด ------>  ปฏิทินกิจกรรม 2-2559

จังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “วันสงขลา”

เดินขึ้นบันไดสักการะพระธาตุหลวงเขาตังกวน จังหวัดสงขลา

ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน จังหวัดสงขลา

รับสมัครจำนวน 400 คน

เปิดรับสมัครวันที่ 4 - 8 มี.ค 60

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

                                ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
          "ความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลากับ                                              มหาวิทยาลัยทักษิณ"
      ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
                ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                        ***รับจำนวนจำกัดเพียง 300 คน***


 

                               ประกาศ วิทยาเขตสงขลา
                 แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 และ 5 ปี)
           เข้าร่วมกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร"
                       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

          โดยสมัครกิจกรรมใหม่ผ่านระบบหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน 
                        ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 60 เป็นต้นไป


**นิสิตชั้นปีที่ 3 - 5 ที่ตกค้างกิจกรรม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครกิจกรรมภายในภาคเรียนนี้เท่านั้น**

ด่วนที่สุด ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/59
แต่ยังไม่ผ่านกิจกรรมหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน) คลิกเพื่ออ่านรายชื่อ
จึงอาจไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
**กรุณาอ่านประกาศอย่างละเอียด หากพบกว่าตนเองเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด**

ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน
สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1/2559(3ปีครึ่ง)
***นิสิตที่ไม่ผ่านกิจกรรม ให้นิสิตรีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน
เพื่อแก้ไข / เข้าร่วมกิจกรรมที่ตกค้างครับ.. ไม่เช่นนั้น
นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1/2559
ติดต่อ-สอบถาม 097-1150991 พี่ต้อย 0971956674 พี่บอย


                                       ประกาศฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
       
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
        ทั้งภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 3 ตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตร
        พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา หากนิสิตคนใดยังเข้าร่วมกิจกรรม
        ไม่ครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้นิสิต
        จำเป็นต้องเข้าร่วมในปีการศึกษาถัดไปให้ครบ หากต้องการสำเร็จการศึกษาให้
        รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
กรณีตกค้าง โดยด่วน
         *** นิสิตกรุณาศึกษาและอ่านประกาศโดยละเอียดและดำเนินการตามประกาศ
                                                                          
                                                                                   คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ 
         


                                                            วิทยาเขตพัทลุง
                      ประกาศถึงนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2559
                    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่คาดว่า
     จะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่ง ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับวุฒิบัตร
     และใบประมวลผลกิจกรรม(Transcript)  รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพัฒนา
     นิสิตนอกชั้นเรียน นิสิตสามารถนำส่งเจ้าหน้าที่ภายในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559  
     ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรพัฒนานิ
สิตนอกชั้นเรียน วันและเวลาราชการ
   มีข้อสงสัย/ต้องการซักถาม   Tel. 0971150991 (พี่ต้อย)  097-1956674 (พี่บอย)

                                                                               ดาวน์โหลดแบบคำร้อง

                          ประชาสัมพันธ์จากวิทยาเขตพัทลุง
                        
                       คำชี้แจง   นิสิตกรุณาอ่านทำความเข้าใจกิจกรรมโดยละเอียด
          

ประกาศวิทยาเขตสงขลา
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) 
เพื่อสำเร็จการศึกษา 
**นิสิตควรศึกษาข้อมูลและดำเนินการตามกำหนดการในประกาศ**

ประกาศวิทยาเขตสงขลา
(นิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ ปีการศึกษา 2559) 
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม
ตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา 
**นิสิตควรศึกษาข้อมูลและดำเนินการตามกำหนดการในประกาศ**

                                       ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
          เนื่องด้วยกิจกรรม “มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน Festival” ขณะนี้มียอดนิสิต
         สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวน 1500 คนแล้ว และยังมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมอีกเป็น
         จำนวนมาก ดังนั้นทางหลักสูตรฯนอกชั้นเรียนจึงขยายจำนวนเปิดรับเพิ่มเติม
         อีก 200 คน โดยเปิดรับประเทศละ20 คน
                                 และในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
         ขอนัดประชุม นิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน Festival"    
                   ทุกคนเพื่อชี้แจงกิจกรรมทั้งหมดแต่ละประเทศให้นิสิตรับทราบ        
                ณ อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต เวลา 18:00 น.   #ขอบคุณครับ
 
   
                                                                              คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

                                                   ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
        ประกาศรับสมัครนิสิตทุกชั้นปีครับ เข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน Festival
                      ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 - 20.00 น.
             ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
                          #รับสมัครนิสิตจำนวน 1500 คน ประเทศละ 150 คน 
                                  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••        

                   นิสิตที่เข้าร่วมรับ 22 ชั่วโมง ตามโครงสร้างของหลักสูตรฯ 
                     ในชื่อกิจกรรม รู้ภาษาอาเซียน / แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
        นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มประเทศที่สนใจ ตามประกาศเลยครับ
                                                                                         คลิ๊กดูข่าวประกาศ
        

ด่วน วิทยาเขตสงขลา 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำกิจกรรม
1. กิจกรรมคิดเก่งจำดี จากเดิมกำหนดจัดวันที่ 26 - 27 พ.ย. 59
    ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 19 - 20 พ.ย. 59
2. กิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพงาน จากเดิมกำหนดจัดวันที่ 16, 20, 30 พ.ย. 59
    ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 23, 26, 27 พ.ย. 59 (ให้เช็คข้อมูลในระบบของตนเองอีกครั้ง)
** ขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้นิสิตที่สมัครกิจกรรมไว้แล้วตรวจสอบวันเวลาเข้ากิจกรรมของตนเองอีกครั้ง**

ปฏิทินกิจกรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ
    1.อ่านปฏิทินฯโดยละเอียด และนิสิตต้องสมัครกิจกรรมตามชั้นปีที่กำหนด
    2.นิสิตสามารถเริ่มสมัครกิจกรรมผ่านระบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 59 เป็นต้นไป
    3.นิสิตกลุ่มตกค้างจะไม่เห็นข้อมูล/สมัครกิจกรรมในระบบฯไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครกิจกรรมต่อไป
    4.นิสิตควรอ่านคำชี้แจงและศึกษารายละเอียดกิจกรรมตามชั้นปีอย่างละเอียดก่อนสมัครกิจกรรม
    5.หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังสมัครกิจกรรมแล้ว ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน


                              ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
            หลักสูตรฯนอกชั้นเรียน  จัดกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งอยู่ภายใต้
        “โครงการ จัดทำฝายน้ำล้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
         มหาภูมิพลอดุลยเดช”    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ร่วมกับวัดตะโหมด 
        สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  และคณะวิทยาศาสตร์                          มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  
         ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
         
เปิดรับนิสิตจำนวน 650 คน นิสิตสามารถสมัครกิจกรรมผ่านระบบได้แล้วตอนนี้
         มีปัญหาในการสมัครกิจกรรม  ติดต่อ พี่บอย หอพักพะยอม 2 ด่วนครับ 

                                                                                       คลิ๊กดูข่าวประกาศ

                    ย้ำอีกครั้งนะครับ จากวิทยาเขตพัทลุง
         ขอเชิญองค์กรนิสิตและที่ปรึกษา (ประธานสภา/นายกองค์การ/ประธานชมรม/ประธานสโม) เข้าร่วม
         ประชุมเพื่อชี้แจงการขอบูรณาการกิจกรรมเข้ากับหลักสูตรพันานิสิตนอกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
                            
ในวันพุธที่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณห้อง IT106

                                                                                           คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

                                            ด่วนที่สุดวิทยาเขตสงขลา
                     ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร"
                                 จากเดิม กำหนดจัดในวันที่ 12 - 13 พ.ย. 59 นี้
      ขอเลื่อน การจัดกิจกรรมไปโดยไม่มีกำหนด (เนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมด้านบุคลากร)

*ขออภัยในความไม่สะดวก และนิสิตสามารถติดตามข่าวการจัดกิจกรรมได้อีกครั้งในภาคเรียนที่ 2/59*
                                     ******************************************

                          ข่าวประชาสัมพันธ์ จากวิทยาเขตพัทลุง
                             เชิญชวนนิสิตที่สนใจ  ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
                             วันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
                   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
                        -----------------------------------------------------------------
                    นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางหลักสูตรจะเทียบกิจกรรมบูณาการให้ในหน่วยที่ 5 
                         ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  นิสิตสามารถเลือกกลุ่มลงทะเบียนได้ดังนี้
       กลุ่มที่ 1 ร่วมฟังบรรยาย เสวนาโดย ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                     (เทียบได้ 2 ชม.)    เข้าร่วมเวลา 13:00 - 15:00 น. แสกนลายนิ้วมือเวลา 12:30 น. 
                     (รับสมัคร 200 คน)
      กลุ่มที่ 2 ร่วมชมการแสดงบันเทิง และนิสิต,บุคลากร รับประทานอาหารร่วมกัน 
                     (เทียบได้ 2 ชม.)    เข้าร่วมเวลา 16:30 - 18:30 น. แสกนลายนิ้วมือเวลา 16:00 น.
                     (รับสมัคร 200 คน) สมัครกิจกรรมได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.59 เวลา 24:00 น.
                                    
                                                                                                   คลิกดูข่าวประชาสัมพันธ์

                         ประกาศด่วน!!!  จากวิทยาเขตพัทลุง
                 แจ้งเปลี่ยนวันเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนศึกษา "IMT - GT"
           เนื่องด้วยในวันที่ 30 ก.ค. 59 รถบัสมหาวิทยาลัยติดภารกิจจึงไม่สามารถเดินทาง
     ไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ.สงขลาได้ จึงขอเลื่อน
     วันเดินทางเป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.59 นิสิตคนใดมีความประสงค์เดินทางไปเข้าร่วม
     กิจกรรมด้วยตนเองโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันนี้ 25 ก.ค. 59 เพราะเจ้าหน้าที่
     จะได้ตรวจสอบจำนวนที่นั่งได้ถูกต้อง
          Tel   พี่ต้อย  : 097-1150991
                  พี่บอย  : 097-1956674

           ***หากนิสิตคนใดประสงค์ขึ้นรถระหว่างทางโปรดแจ้งให้ละเอียด   คลิ๊ก ใบประกาศ


ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา
     ประกาศรายชื่อผู้ตกค้างกิจกรรม สำหรับนิสิตที่แจ้งจบในภาคเรียนที่ 3/58
แต่ยังตกค้างกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตฯ กรุณาดำเนินการตามประกาศโดยด่วนที่สุด                           ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา 
           
              ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
          ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา

**โดยเฉพาะผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/58**

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ระบบหลักสูตร (นอกชั้นเรียน)
หมายเหตุ : หากมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด

                       ประกาศด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา
            ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ กิจกรรมรู้ภาษาอาเซียน
                            ในวันเสาร์ ที่ 23 เม.ย. 59 นี้
                   เนื่องจากผู้สัมภาษณ์ติดภารกิจเร่งด่วน
                              ************************
          โดยนิสิตที่สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ไว้ในวันดังกล่าว
      สามารถเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ใหม่ ได้ตามวัน/เวลา ดังนี้
              วันพุธ ที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 13.00 - 17.00 น.
   หรือ     วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. 59 เวลา 09.00 - 16.30 น.
        ณ ห้องหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน หอพักปาริชาต 2 ชั้น 1
         **โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครในระบบ**
                           ขออภัยในความไม่สะดวก

                                ประกาศวิทยาเขตสงขลา
                           กิจกรรม "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม"
                     เฉพาะนิสิตรหัส 56 - 58 ทียังไม่ผ่านกิจกรรม
    ให้นิสิตเรียนรู้ความหลากหลายด้านพหุวัฒนธรรมจากชุมชนของตนเอง 
   และจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่าน "กลุ่มFacebook :กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม"                   โดยกำหนดให้มีกระบวนการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มFacebook : กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

**หมายเหตุ : กำหนดส่งผลการเรียนรู้ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พ.ค. 59                                  ประกาศวิทยาเขตสงขลา
               ารกิจวินัยนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
                     ขอเชิญนิสิตที่สนใจ ร่วมรับฟังบรรยาย
                            โครงการ "พัฒนาวินัยนิสิต"
                                  ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558
                               วันพุธ ที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                     ณ ห้องเรียน 15403 ชั้น 4 อาคาร 15
                                              การแต่งกาย : ชุดนิสิต
                                         *********************************
    เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครกิจกรรมได้ในระบบหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน
                                   ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาวินัยนิสิต

โดยนิสิตสามารถนำผลการเข้าร่วมกิจกรรมมาเลือกนับชั่วโมงกิจกรรม
ของหลักสูตรพัฒนาสิต (นอกชั้นเรียน) ได้ดังนี้ (เพียง 1 กิจกรรม)
รหัส 52 - 55 กิจกรรมวินัยวัยนิสิต (4 ชม.) + นิสิตกับการประกันคุณภาพ 1 (2 ชม.)
รหัส 56 - 58 กิจกรรมวินัยวัยนิสิต (4 ชม.) หรือ บูรณาการ 4 (8 ชม.)
ให้นิสิตทำแบบรายงานผลการเรียนรู้ฯ ส่งด้วย ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ระบบหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน

                                ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                                            ขอพบนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
                          ณ ห้องหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน หอพักพะยอม 2

                          เพื่อตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 10 พ.ค.59
   นางสาววรัญญา สุขโข 552021443   นางสาวเสาวลักษณ์ กาญจนาทิพย 552021046
   นางสาวธันย์ชนก อิสลาม  552021530   นางสาววรรณดี ชูสวัสดิ์     552041015
   นางสาวรวิสรา มีเสน     552021532   นางสาวกิตติมา ลาโอน          552021407
   นางสาวประภัสสร โกศล     552021100  นางสาวซายูดา สายสะอิด     552081015
   นางสาวหทัยทิพย์ สายัณห์ 552021500   นางสาวเบญจวรรณ บุญแจ่ม 552021298
   นางสาวมะลิวัลย์ สัมฤทธิ์    552021203  นางสาวช่อผกา สุขุมทอง  552021171
   นางสาวสุรัตชิตา นาดมา    552021228  นางสาววันวิษา สลิเปน          552021370


                                ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา
                                    ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง
     โครงการ "เยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ" รุ่นที่ 4
                    วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.
                               ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด
 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครกิจกรรมได้ในระบบหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน
                       ชื่อกิจกรรม เยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ฯ

                          **รับจำนวนจำกัดเพียง 180 คนเท่านั้น**
    โดยนิสิตสามารถนำผลการเข้าร่วมโครงการฯ มาเลือกนับชั่วโมงกิจกรรม
               ของหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน ได้ดังนี้ (เพียง 1 กิจกรรม)
รหัส 56 - 58  กิจกรรมบูรณาการ 1 (6 ชม. หรือ บูรณาการ 4 (8 ชม.)
หรือ บูรณาการ 5 (4 ชม.)

***ให้นิสิตทำแบบรายงานผลการเรียนรู้ฯ ส่งด้วย 
ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซด์ระบบหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน***


   
-----ประกาศ ด่วน ด่วน ด่วน จากวิทยาเขตพัทลุง -----
นิสิตที่ลงทะเบียนกิจกรรม ICT กับการเรียนรู้สารสนเทศ 2 เนื่องจากเทอมที่แล้ว มีการเลื่อนกิจกรรมอันเนื่องมาจาก เกิดปัญหาเรื่อง มหาวิทยาลัยซ่อมบำรุง ห้องสอบอบรม ดังนั้นในเทอมนี้ จึงกำหนดสอบอบรม กลุ่มที่ 3-4 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอบรม IT106 และห้องสอบ IT302 และห้อง IT307 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 17:00 น. ---------------------------------------------------- กลุ่มที่ 3 : เริ่ม แสกนลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบียนสอบ เวลา 12:30 -13:00 น. กลุ่มที่ 4 : เริ่ม แสกนลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบียนสอบ เวลา 14:30 -15:00 น. หมายเหตุ นิสิตโปรดตรวจสอบรายชื่อที่นิสิตสมัครกิจกรรม ไว้ในระบบ ว่าสมัครกิจกรรมแล้วหรือยัง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำ ข้อสอบได้ หากไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ด่วน ---------------------------------------------------------------- นิสิตคนใดมีข้อซักถามหรือตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมหรืออื่นๆ สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียนพะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น. โทร พี่ต้อย 088-3953729 พี่บอย 097-1956674/ 074-609604 หลักสูตร FB : หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน-มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงTSU-PT FB fanpage : หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียนม.ทักษิณพัทลุง #ยินดีให้บริการนิสิตทุกคนครับ

                          ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
            เปิดรับสมัครกิจกรรม "EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิต
          ที่ตกค้างกิจกรรม  หลักสูตรฯนอกชั้นเรียน กำหนดจัดกิจกรรม ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่
          28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องMF 2200 อาคารเรียนรวม   นิสิตสามารถเลือกกลุ่ม
          สมัครกิจกรรมได้แล้วตามความต้องการ       คลิกเพื่อดูประกาศ
          นิสิตคนใดมีปัญหาในการสมัครกิจกรรม หรือ ติดต่อสอบถามอื่นๆ สามารถติดต่อได้
         ที่ห้องหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน พะยอม 2 ในวัน จ-ศ เวลาราชการ 08:00 - 17:00 น.
          หรือโทร  พี่บอย 097-1956674 พี่ต้อย 097-1150991 หลักสูตร 074-609604
       
FB : หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน-มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงTSU-PT
        FB fanpage : หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียนม.ทักษิณพัทลุง
          #ยินดีให้บริการนิสิตทุกคนครับ

       หมายเหตุ  จะเปิดระบบแสกนลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
                                        ภาคเช้า  08:00 - 08:30   ภาคบ่าย 13:00 - 13:30

                                       

                         ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา
               ประกาศรายนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 
                   ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
        แต่ยังไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
        จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ


**กรุณาตรวจสอบโดยละเอียด และหากพบข้อมูลผิดพลาดให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่**


                                  ประกาศวิทยาเขตสงขลา
         ข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558
                 ที่สามารถนำมาเทียบชั่วโมงกิจกรรมกับหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน) ได้

*ผู้สนใจทำกิจกรรมโปรดอ่านข้อมูลโดยละเอียดและติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานด้วยตนเอง*
       นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ขอให้ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการให้ส่งเอกสารด้วย

                                      ประกาศวิทยาเขตสงขลา
                                        แจ้งถึงสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ

1.สโมสรนิสิตคณะใด ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร/หลักฐานกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ปี 58
ให้นำส่งเอกสาร/หลักฐาน เพื่อนำมาเพื่อประเมินผลกิจกรรม "วินัยวัยนิสิต" (4 ชม.) ต่อไป

2. สโมสรนิสิตคณะใด ได้ดำเนินการกิจกรรมกีฬาปาริชาต ปี 58 และเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม "บูรณาการ 4" (8 ชม.) ได้

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.091-0471790 (พี่นก)

                        ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา
               นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 (ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/58)
                                 ที่มายื่นคำร้องฯ กรณีตกค้างกิจกรรมไว้แล้ว
                             ให้นิสิตมาติดต่อรับคำร้องฯ เพื่อไปดำเนินการต่อ
                                      ระหว่างวันที่ 4 - 10 ม.ค. 59 เท่านั้น

                    **สำหรับนิสิตที่ยื่นคำร้องฯ และได้รับข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
                            รวมทั้งยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษาและคณบดีแล้ว
                                  ให้ดำเนินการตามคำร้องที่ชี้แจงไว้ต่อไป**

หมายเหตุ :
- วันเสาร์ ที่ 9 ม.ค.59 เปิดให้ติดต่อ เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันอาทิตย์ ที่10 ม.ค.59 เปิดให้ติดต่อเวลา 09.00 - 12.00 น.

                              ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                 
               หลักสูตรฯนอกชั้นเรียน  ประกาศรายชื่อนิสิตที่สำเร็จกิจกรรมหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน
            ในภาคเรียนต้น  ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งนิสิตคนใดยังไม่ผ่านกิจกรรม
            อันเนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ที่ห้องหลักสูตรพัฒนานิสิต
            นอกชั้นเรียน พะยอม 2  หรือ
โทร 
                              พี่ต้อย 088-3953729 พี่บอย 097-1956674/ 074-609604 หลักสูตร
            ให้นิสิตดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนปลาย/2558   ไม่เช่นนั้น  
            นิสิตจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2558 ได้

                                             คลิ๊ก--->  เพื่อดูประกาศรายชื่อนิสิต 
          
 

                             ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
             ประกาศผลคะแนน การสอบอบรม กิจกรรม "ICT กับการเรียนรู้สารสนเทศ 2"
        สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ตกค้างกิจกรรม  และทำการประเมิน"ผ่าน" เรียบร้อยแล้ว
        นิสิตสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมได้ที่
                     http://student.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx
   

                                             --------> คลิ๊กดูผลคะแนนสอบ  

 
                                                
                              ***ประกาศ ด่วน จากวิทยาเขตพัทลุง***
                  ประกาศเลื่อนการสอบ  ICT2  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เนื่องด้วยเมื่อ2 เดือน
         ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง ห้องเรียน MF1200 , MF2200 และ IT 106 
         จึงไม่สามารถจัดสอบอบรมได้  และในช่วงเวลานี้ อยู่ในห้วงของการสอบ Final
          และติดกับเทศกาลปีใหม่  
และกำลังจะปิดภาคเรียนในเทอม  1/2558    จึงจำเป็น
          ต้องเลื่อนไปจัด
สอบอบรม ไปในเทอมที่ 2/2558       #ด้วยสภาพความจำเป็นครับ
          ***แต่ในกรณีนิสิตชั้นปีที่   4    ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/58 
ที่ตกค้าง
          กิจกรรม   ICT2   จะทำการเปิดสอบอบรมให้   เพราะมีจำนวน
เพียงไม่กี่คน  
          ให้นิสิตชั้นปีที่ 4  (ที่ตกค้างกิจกรรม ICT 2)   
มาแจ้งชื่อด้วยตนเอง พร้อมนัด
          วันสอบอบรม(หลังสอบ Final เสร็จสิ้น)   
ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58 (เท่านั้น)
             
             ---> หากนิสิตที่ตกค้างกิจกรรมแต่ยังไม่มา  
ดำเนินการสอบอบรมจะถือว่า
                    ยังไม่ผ่านกิจกรรม  จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
                    มหาวิทยาลัยได้  
ต้องทำการแจ้งจบการศึกษาอีกครั้งในเทอมที่ 2/2558

               #ด้วยความห่วงใย หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน พัทลุง
          
              

                                ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา
         
          ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
           แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
         จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ


              **กรุณาตรวจสอบโดยละเอียด และหากพบข้อมูลผิดพลาดให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่**

 
**ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง** นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2558 หรือนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ครบตามหลักสูตรแล้ว ให้นิสิตตรวจสอบในระบบหลักสูตรฯ อีกครั้งเพื่อความมั่นใจ ว่านิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครบแล้วหรือยัง ถ้านิสิตยังติดต้าง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง #ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่ผ่าน กิจกรรมหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58 เท่านั้น ****หลังจากวันที่ 31 ธ.ค. 58 ทางหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนจะประกาศรายชื่อ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนครบแล้ว ซึ่งจะส่งผล การเข้าร่วมกิจกรรมไปยังฝ่ายทะเบียน ซึ่ง รายวิชา EXTRA CURRICULUM ENRICHMENT FOR STUDENT DEVELOPMENT ในระบบงานบริการการศึกษาของนิสิตจะเปลี่ยนจาก FAIL เป็น PASS

หมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถามได้ด้วยตัวเอง ที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน หอพักพะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วัน จ - ศ เวลา 8.30-17.00 น. 
หรือ FB : หลักสูตรพัฒนานิสิต น อกชั้นเรียนม.ทักษิณพัทลุง Fanpage : หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน-พัทลุงTsupt โทร : พี่ต้อย 088-3953729 พี่บอย 097-1956674 074-609604 หลักสูตร

                              ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
         ขณะนี้ทางหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม
    สำหรับกิจกรรม       - ICT กับการเรียนรู้สารสนเทศ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 (4 ชม.)
                            - คิดเก่ง - จำดี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (4 ชม.)
                            - สร้่างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 (4 ชม.)
          และตอนนี้ได้ประเมินในระบบ "ผ่าน" เรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบ
          จำนวนชั่วโมงที่นิสิตเข้าร่วมได้แล้วขณะนี้
                 ...........................................................................................................
               #นิสิตคนใดมีข้อซักถามหรือตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ว่าทำไมลงชื่อแล้ว
               ส่งงานแล้วจำนวนชั่วโมงยังไม่ขึ้นในระบบหรือมีข้อสงสัยอื่น สามารถติดต่อ
               ได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน พะยอม 2  ในวันเวลาราชการ 
               วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น. พี่บอย 097-1956674/ 074-609604 หลักสูตร
                                               #ยินดีให้บริการนิสิตทุกคนครับ

                   ด่วนที่สุด กิจกรรม ICT 2 วิทยาเขตสงขลา

          นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่ตกค้างกิจกรรม ICT2 ให้รีบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสมัครกิจกรรม
                      ภายในวันที่ 20 พ.ย. 58 นี้เท่านั้น โดยจะจัดกิจกรรมกรณีตกค้าง
                                  รอบสุดท้ายให้ ในวันพุธ ที่ 25 พ.ย. 58 นี้
                       และหากไม่เข้าร่วมนิสิตต้องรอทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2559
                              (ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้)

                **สำหรับนิสิตที่ได้ติดต่อไว้แล้ว ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมในระบบ
                ของตนเองอีกครั้ง หากพบข้อมูลผิดพลาด ตกหล่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที** 

                               ประกาศด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

                      นิสิตที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวินัยนิสิต 
                                 เพื่อนับชั่วโมงกิจกรรม
                 "วินัยวัยนิสิต และ นิสิตกับการประกันคุณภาพเรียน (1)" 
                           
        ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 15403
                  การแต่งกาย : ใส่ชุดนิสิตสุภาพ+นำปากกามาด้วย

00000000000
                          ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                      เชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 สมัครกิจกรรม
      หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วข. พัทลุง
       กำหนดจัดกิจกรรม  "คิดเก่ง-จำดี" ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2558   สำหรับ
       นิสิตชั้นปีที่   2   ณ   อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ นิสิตสามารถเลือก
       ลงทะเบียนตามกลุ่มที่ตัวเองสนใจได้แล้วตอนนี้จนถึง   วันที่   13 พย. 58
                        กลุ่มที่ 1 เริ่มกิจกรรมเวลา 08:00 น. - 12:00 น.(ช่วงเช้า)
                        กลุ่มที่ 2 เริ่มกิจกรรมเวลา 13:00 น. - 17:00 น.(ช่วงบ่าย)
                                                คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        หมายเหตุ     นิสิตมีปัญหาในการลงทะเบียนหรืออื่นๆ สามารถติกต่อได้ด้วยตนเอง
                           ที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน พะยอม 2 ในวันและเวลาราชการ  จันทร์ - ศุกร์ 
                           เวลา 08:30 น. - 17:00 น. โทร หลักสูตร 074-609604 (หลักสูตร)
                           088-3953729 (พี่ต้อย)  097-1956674 (พี่บอย)
     

ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา


                        ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา
                ให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม "ออกปากน้องดำนา ตามประสาคนใต้"
                                 ดาวน์โหลดใบสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
                          เพื่อนำมาเทียบชั่วโมงกิจกรรมกับหลักสูตรฯ ต่อไป
**กรุณาอ่านแนวปฏิบัติอย่างละเอียดและเลือกดาวน์โหลดใบกิจกรรมตามสถานตนเอง**Download @ กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นิสิตชั้นปีที่1 หรือ 3)
Download @ กลุ่มผู้นำกิจกรรม (ผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ)
Download @ กลุ่มผู้ควบคุมกิจกรรม (ผู้ประสานงานของแต่ละคณะ)
                      ประกาศด่วน...วิทยาเขตสงขลา

         ขอยกเลิกการเก็บชั่วโมงกิจกรรม "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม"
                             ที่ระบุในปฏิทินกิจกรรมว่า
            "ให้เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 - 3 ต.ค. 58"
                 เนื่องจากในปีนี้ไม่มีการจัดงานทักษิณวิชาการ
      และยังไม่มีกิจกรรมใดที่สอดคล้องกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
                           *********************
    จึงขอให้นิสิตติดตามประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้งในภายหลัง
                                 
                            **ขออภัยในความไม่สะดวก**

                                           ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                                          รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีที่สนใจ ด่วน!!!     
                          เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดการ  แข่งขันมโนราห์
                          ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ
                          จึงนำรถร่วมแห่ถ้วยพระราชทาน เส้นทาง   ม.ทักษิณ - รอบตลาดป่าพะยอม 
                          ในวันพุธที่   ๙   กันยายน   2558     เวลา 17:00 - 19:00 น. 
                          ซึ่งนิสิตสามารถเทียบหลักสูตรพัฒนานิสิต ฯ ได้ 2 ชม.
                          นิสิตสามารถสมัครกิจกรรมผ่านระบบได้แล้วตอนนี้ให้ นิสิตแต่งกายด้วยชุด
                          นิสิตเรียบร้อย รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมครับ
                          #รับสมัครนิสิตเพียง 100 คนเท่านั้น

                                 ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                                  แจ้งขยายจำนวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วม
           สำหรับกิจกรรม "เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กย. 58 
            ณ อาคารหอประชุมฯ เดิมที เปิดรับสมัครนิสิตไว้เพียง กลุ่มละ 200 คน เท่านั้น ซึ่งมีนิสิต
            ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่าที่ตั้งเกณฑ์ไว้ จึงเปิดขยาย  จำนวนการรับสมัครเพิ่มอีก 100 คน 
            เป็นกลุ่มละ 300 คน  นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม สามารถสมัครกิจกรรม ผ่านระบบ
            ได้เลยครับ 
              - เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ 3 เวลา17.00-19.00 น. มีการแสดงโขนให้นิสิต ชมด้วยครับ 
             หากนิสิตมีปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง
             ที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน พะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น.
             หรือโทร พี่ต้อย 088-3953729   พี่บอย 097-1956674/ 074-609604 หลักสูตร
                 FB : --> หลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียนม.ทักษิณพัทลุง
                         --> หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน-พัทลุงTsupt

                 ประกาศ ด่วน ด่วน ด่วน จากวิทยาเขตพัทลุง!!!
                                      จากหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน >>>
               ขอเลื่อนวันสอบอบรม ICT2 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 58 อย่างไม่มีกำหนด 
               เนื่องจากห้องอบรม  MF2200   MF1200   และ IT106  ซ่อมบำรุ่งทั้งหมด 
               จึงแจ้งมาให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน
               #ขออภัยนิสิตทุกคนในความไม่สะดวกครับ  (ภาพประกาศ)


                    
                              ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                                                 รับสมัครนิสิต ทุกชั้นปี 
          ด้วยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง 
          กำหนดจัด  โครงการ “งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๑ ”
                              ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558
          ณ อาคารหอประชุมฯ นิสิตที่เข้าร่วม ฟังบรรยาย และชมการแสดงโขน 
          สามารถขอนับชั่วโมงบูรณาการ  กับทางหลักสูตร ฯ ได้ 2 ชั่วโมง โดยนิสิตสามารถ
          เลือกลงทะเบียนตามกลุ่มและเวลาที่นิสิตสนใจ ได้ในระบบหลักสูตร ฯ
         
    หมายเหตุ
    มีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน  
    พะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น.
    หรือโทร 099-8746962 พี่ต้อย   
097-1956674 พี่บอย 074-609604 หลักสูตร  
   
  #ยินดีให้บริการนิสิตทุกคนครับประกาศจาก วิทยาเขตพัทลุง


หมายเหตุ 
    - นิสิตควรศึกษารายละเอียดกิจกรรมอย่างละเอียดว่าต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้างภายในปีการศึกษา 2558 นี้
  

               -------ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง--------
           นิสิต รหัส 55 ที่ต้องการลงทะเบียนสอบ ICT2 ในวันพุธที่ 2,9 กย.58 
        ที่ลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากให้นิสิตรหัส 56  ลงทะเบียนตามปฏิทินกิจกรรม 
                หากนิสิตต้องการลงทะเบียนสอบเพื่อสอบแก้ หรือ สอบใหม่
                           #ให้ติดต่อพี่บอย 097-1956674 ด่วน


                                 ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                      เชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 สมัครกิจกรรม ICT2  ในระบบได้แล้วขณะนี้
                      จนถึง 25 ส.ค. 58  สามารถเลือกกลุ่มที่ตัวเองสนใจ
                      ได้ตามอัธยาศัยครับ      คลิ๊กดูรายละเอียด
                                *********************************************************
                       - นิสิตคนใดมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือมีข้อซักถามอื่นๆ 
                         ในการเข้าร่วมกิจกรรม
                                *********************************************************
                       สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)
                       หอพักพะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น.
                       หรือโทร  088-3953729(พี่ต้อย)  097-1956674(พี่บอย)
                       074-609604 หลักสูตร  #ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคับ


                              ประกาศแจ้งเตือน วิทยาเขตสงขลา

                    ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ยังไม่ได้สมัครกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร"
                           รีบสมัครกิจกรรมโดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 20 ส.ค. 58 เท่านั้น 
                    ชั้นปีที่ 3- 5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ / ชั้นปีที่ 2 สมัครในระบบ (รายชื่อปี 2 ที่ยังไม่สมัคร) 

         **จะไม่มีการจัดกิจกรรมนี้ในภาคเรียนที่ 2/58 (ปี 4-5 ค้างกิจกรรมจะมีผลต่อการจบการศึกษา)**

                                  ประกาศวิทยาเขตสงขลา

                แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) และนิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 57 2 ปีต่อเนื่อง) ทุกคน
                              ทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน ได้กำหนดให้ส่ง 
                            "สมุดประจำตัวนิสิต กิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)"

                              โดยให้ตัวแทนวิชาเอก/หัวหน้าห้อง รวบรวมมาส่งตามคณะดังนี้
                    1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              ระหว่างวันที่ 13 - 28 ส.ค. 58
                    2.คณะศึกษาศาสตร์                                  ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 58 
                    3.คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ               ระหว่างวันที่ 16 - 30 ก.ย. 58
                    4.คณะนิติศาสตร์+คณะศิลปกรรมศาสตร์          ระหว่างวันที่ 1- 15 ต.ค. 58

                                        ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                                รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-3
          รับสมัคร นิสิตจำนวน 2 กลุ่มๆละ 30คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายและทำแบบ
             ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถเทียบชั่วโมง
             หลักสูตรฯนอกชั้นเรียน  
ได้ 2 ชั่วโมง 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
             หมายเหตุ
             มีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯ
             หอพักพะยอม 2 ในวันและเวลาราชการ จ-ศ เวลา 08:30 น.-17:00 น.
             โทร 097-1956674  (พี่บอย)   074-609604(หลักสูตร) 
             #ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ
               

                              ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา
                นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
                   ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา
               โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)

หมายเหตุ : 
        - หากมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่และทำกิจกรรม (กรณีตกค้าง) ให้แล้วเสร็จ
ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิ.ย. 58 นี้เท่านั้น

ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2557
ที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ


 **กรุณาตรวจสอบโดยละเอียด และรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หากพบข้อมูลผิดพลาด**

                    ประกาศวิทยาเขตสงขลา
     ใบกิจกรรม "รู้ภาษาอาเซียน" สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 - 5 ปี (รหัส 56 - 57)
      และ "รู้ภาษาอาเซียน" + "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม" สำหรับนิสิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง   
                                   Download ใบกิจกรรม
1. ให้นิสิตดาวน์โหลดใบกิจกรรม และทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมทุกข้อ
2. วัน - เวลา ที่กำหนดให้ส่งใบกิจกรรมและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ค. 58 นี้
 **ทั้งนี้นิสิตสามารถลงชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่ FB: Tsu_หลักสูตรนอกชั้นเรียน**               ประกาศด่วนที่สุด...วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
              ด้วยมหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้งตัดไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
                          ในวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 58 อย่างกระทันหัน
               ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมาเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
               จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม
            จากเดิมวันที่ 25 - 26 เม.ย. 58 เวลา 08.30 - 16.30 น.
   มาเป็นวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 08.30 - 20.30 น. (เพียงวันเดียว)
                   **จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก**

       ----------ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุงครับ-----------
           สำหรับกิจกรรม "เสริมสร้างคุณค่าแห่งตน" กลุ่มที่1ที่กำหนดจัดขึ้น
                             ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 เม.ย.2558 นี้
              ประกาศรับสมัครนิสิตเพิ่มอีก 50 คน เดิมเปิดรับไว้เพียง 350 คน
            เพิ่มเป็น 400 คน นิสิตคนใด ต้องการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือ สมัคร...
                          เพิ่ม สามารถสมัครผ่านระบบได้แล้วตอนนี้ ที่
                       http://student.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx
           --------------------------------------------------------------------

  นิสิตคนใดไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
  สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน) 
  พะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น.
  โทร 083-6597864 พี่บอย 
  074-609604 หลักสูตร
  #ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ
                                              ประกาศจากวิทยาเขตสงขลา
                 นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่ตกค้างกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้มาลงชื่อเข้าร่วม
                 "โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่นิสิต"
                   เพื่อนับชั่วโมงกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ด่วน!! ภายในวันที่ 23 มี.ค.58 นี้
         โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มี.ค. 58 ณ ห้อง 15403 อาคาร 15 เวลา 13.00-16.30 น.

เพื่อนำมาเทียบชั่วโมงกิจกรรมกับหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน ดังนี้
1. นิสิต 4-5 ปี ให้เข้าอบรมกิจกรรมในวันดังกล่าว และหลังจากเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ แล้ว ให้นิสิตดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์ จำนวน 1 กิจกรรม และต้องจัดส่งรายงานผลการทำกิจกรรม
ภายในวันที่ 30 เม.ย.58 นี้ เท่านั้น
2. นิสิต 2 ปีต่อเนื่องให้เข้าอบรมกิจกรรมในวันดังกล่าวเพียงอย่างเดียว


                           แจ้งจากวิทยาเขตพัทลุง
                             ------ถึงนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกคน------
                ขณะนี้ทางหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน) ได้ทำการตรวจสอบแบบฟอร์ม
                     ที่นิสิตยืนคำร้องขอตรวจสอบจำนวนกิจกรรม
ที่นิสิตเข้าร่วม
                          และทำการประเมิน "ผ่าน" ในระบบให้เรียบร้อยแล้ว

               นิสิตสามารถ
                           ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่นิสิตเข้าร่วมได้แล้วขณะนี้
                           ที่ http://student.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx
                    -------------------------------------------------------------
                          #นิสิตคนใดมีข้อซักถามหรือตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
                        ว่าทำไมลงชื่อแล้วส่งงานแล้วจำนวนชั่วโมงยังไม่ขึ้นในระบบ
                    --------------------------------------------------------------
                          สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)
                           พะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น.
                              โทร 083-6597864 (พี่บอย) 074-609604 (หลักสูตร)
                                           #ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคับ                               

                              ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                                  สำหรับกิจกรรม "EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ที่กำหนดจัดขึ้น  
                                ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มี.ค.2558นี้ เป็นกิจกรรมสำหรับ 
                             นิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ในหน่วยการเรียนรู้   " จิตสำนึกทางปัญญา "  
                                  "จำนวน 4 ชั่วโมง"   
                  โดยสามารถสมัครกิจกรรมผ่านระบบได้แล้วตอนนี้  จนถึง 27 มีนาคม 2558 ครับ  
                           ที่ http://student.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx 
                          -------------------------------------------------------------------- 
                     นิสิตคนใดไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
                     สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)  
                     พะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น. 
                     โทร 083-6597864 พี่บอย 074-609604  
                     #ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ    คลิ๊กดูรายละเอียด

                                              ประกาศจากวิทยาเขตสงขลา
            ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4-5 ที่สมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลขั้นสูง"
                  ของสำนักหอสมุด เพื่อนำมาเทียบชั่วโมงกิจกรรม ICT2 Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

วัน-เวลา-สถานที่ทำกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง C207 
                                      สำนักคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : หากพบรายชื่อผิดพลาด/ตกหล่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน ก่อนวันทำกิจกรรมอย่างน้อย 3 วันทำการ

                                              ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
        ชี้แจงถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนปลายประจำปี 2557
               ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)
                   เพื่อสำเร็จการศึกษา ว่านิสิตทำการเข้าร่วมกิจกรรมครบแล้วหรือยัง 
                                              หรือ ยังมีกิจกรรมใดยังตกค้าง
                 --------------------------------------------------------------------------------------
      โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
                            http://student.tsu.ac.th/sdc/main/default.aspx
                     หมายเหตุ
                             - หากมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ 
                                ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558
                 ---------------------------------------------------------------------------------------
                         #นิสิตคนใดมีข้อซักถามหรือตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
                       ว่าทำไมลงชื่อแล้วส่งงานแล้วจำนวนชั่วโมงยังไม่ขึ้นในระบบ
                        สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)
                        พะยอม 2 ในวันเวลาราชการ วันจ-ศ เวลา 8.30-17.00 น.
                          โทร 083-6597864 (พี่บอย) 074-609604 (หลักสูตร)
                         
           ตัวอย่างกิจกรรม ที่ครบ 100 ชั่วโมง  คลิ๊ก
  

                            ประกาศด่วน วิทยาเขตสงขลา
         ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
                ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา 
                                                   (Click อ่านรายละเอียด)
          โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)

หมายเหตุ
  - หากมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 10 เม.ย. 58 นี้เท่านั้น
  - นิสิตหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ต้องเข้าร่วมโครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากับทางคณะ เพื่อนำมานับชั่วโมงกิจกรรม "นิสิตกับการประกันคุณภาพ 2" (หากไม่เข้าร่วมนิสิต
จะไม่สามารถรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้)

                              ด่วนที่สุดวิทยาเขตสงขลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกิจกรรม ICT กรณีเคยเข้าร่วมการอบรมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2557 
และกลุ่มนิสิตนิติศาสตร์ภาคสมทบและนิสิตที่มีงานทำประจำ
(หากพบรายชื่อผิดพลาด/ตกหล่นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วันทำการ)

1.กิจกรรม ICT 1 นัดสอบวันที่ 18 มี.ค. 58 Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ วัน-เวลาสอบ

2. กิจกรรม ICT2 นัดสอบวันที่ 25 มี.ค. 58 Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ วัน-เวลาสอบ

          **สามารถอ่านเอกสารเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์**

                            ประกาศจากวิทยาเขตสงขลา
                                           กิจกรรม EQ. ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
               นิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม "EQ. ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ในวันที่ 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 58
      ขอให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดกิจกรรมหรือชุดพละของมหาวิทยาลัย และนำปากกาติดตัวมาด้วย
              **ทั้งนี้นิสิตที่ยังไม่ได้สมัครกิจกรรมขอให้รีบสมัครได้จนถึงวันที่ 27 ก.พ. 58 นี้เท่านั้น**

หมายเหตุ : 
    - หากไม่ทำกิจกรรมรอบนี้นิสิตต้องรอทำกิจกรรมอีกครั้งในภาคเรียนที่ 2/2558 
โดยเฉพาะนิสิตที่ต้องการจบการศึกษา จะไม่มีการให้ทำกิจกรรมกรณีตกค้างอีกในภาคเรียนนี้
   - นิสิตที่ตกค้างกิจกรรมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสมัครกิจกรรมด้วยตัวเองเท่านั้น

                                                ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง

                           ถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 4 (ตกค้าง) ในวันเสาร์ที่ 
                 28  กุมภาพันธ์ 2558 ทางศูนย์ปฎิบัติการหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)
                กำหนดจัดกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" จำนวน 4 ชม.
                   โดยขณะนี้ทำการเปิดรับสมัครทางระบบจนถึงวันที่ 27 กพ. 58
            นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการลงชื่อ
            เข้าร่วมกิจกรรม 
                   สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารหอประชุมและบริการวิชาการ

                หมายเหตุ : นิสิตคนใดไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้
                                  ให้ติดต่อลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ห้องศูนย์ปฎิบัติการ
                                   หลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) พะยอม 2

                                                                       คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม


                             ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/57 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร5ปี 
                           ที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
                         จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
*กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และรีบติดต่อเจ้าที่ภายในวันที่ 18 ก.พ.58หากพบข้อมูลผิดพลาด*

***หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้ดำเนินการตามประกาศ ไม่เช่นนั้นหลักสูตรฯ จะไม่สามารถส่งผล "ผ่านกิจกรรม" ของนิสิตให้แก่งานทะเบียนได้***

                           ประกาศด่วนวิทยาเขตสงขลา

          นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลขั้นสูง"
          ของสำนักหอสมุดวิทยาเขตสงขลา เพื่อนำมาเทียบชั่วโมงกิจกรรม ICT2 
       ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน ภายในวันที่ 27 ก.พ.58
                                          เพื่อดำเนินการทำกิจกรรมต่อไป

หมายเหตุ : นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT2 แล้วแต่ทำข้อสอบไม่ผ่านให้ติดตามประกาศเพื่อสอบแก้ตัว 
และไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซ้ำอีก

                                          ประกาศวิทยาเขตสงขลา
     นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ที่จัดไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
สามารถติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรม "สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน สัญจร" ได้
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มีรถรับส่ง)
รายละเอียดการเดินทาง
- ขึ้นรถศาลาริมบึง เวลา 11.00 น. แต่งกายชุดนิสิต 
- มีการเซ็นชื่อและแจกเอกสารการทำกิจกรรมก่อนขึ้นรถ 
- นิสิตที่ขอใบอนุญาตเวลาเรียนไว้สามาถมารับเอกสารได้ที่ห้องหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน 
วันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
      

                      ประกาศ วิทยาเขตสงขลา
นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ทุกคน
ที่ตกค้างกิจกรรม 1. คิดเก่งจำดี (หลักสูตร 4-5 ปี)
                          2. บูรณาการ 5 (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ามารถนับชั่วโมงกิจกรรมไ้ด้จากการเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศฯ ในวันที่ 13 ก.พ. 58 นี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

     โดยขอให้นิสิตที่ค้างกิจกรรมทุกคนมาลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้
ที่ห้องหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 ก.พ. 58

**นิสิตที่เคยยื่นคำร้องตกค้างกิจกรรมไว้แล้วขอให้มาลงชื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้งด้วยคะ**

                                                 ประกาศจากวิทยาเขตสงขลา

                   สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมเป็นทีมงาน (Staff)
      ในกิจกรรม "เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้" (วันเด็กแห่งชาติ) ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58
                    สนใจสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ - 8 ม.ค. 58 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน
                                             Click เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร
     นิสิตสามารถนำผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมานับชั่วโมงกับหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียนได้ดังนี้
รหัส 52 - 55 กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (16 ชม.)
รหัส 56 - 57 กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (4 ชม.) และ กิจกรรมบูรณาการ 2 (12 ชม.)                      ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2557
ที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
จึงไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

 **กรุณาตรวจสอบโดยละเอียด และรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หากพบข้อมูลผิดพลาด**

                            วิทยาเขตพัทลุง

                 แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้น(3 ปีครึ่ง)

         ตอนนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ ได้ทำการประเมินกิจกรรมครบ 100 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะค่ะ...และรอส่งผลให้กับงานทะเบียนเพื่อทำการประเมินในระบบของงานทะเบียนอีกครั้งค่ะ
         หมายเหตุ...นิสิตคนใดมีปัญหาเรื่องชั่วโมงกิจกรรม...รบกวนมาติดต่อพี่ต้อยที่ห้องหลักสูตร ใต้หอพักพะยอม 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ธ.ค 57 นะค่ะ...ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ


                                        ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

        **กรุณาตรวจสอบโดยละเอียด และรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หากพบข้อมูลผิดพลาด**

                        ประกาศวิทยาเขตสงขลา
เพิ่มเติมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 (หลักสูตร 4 และ 5 ปี)
ที่ต้องการเก็บชั่วโมงกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
และทำใบกิจกรรมในวันที่ 24 - 27 พ.ย. 57 เรียบร้อยแล้ว
ขอให้ส่งใบกิจกรรมในวันที่ 1 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 - 16.00 น.เท่านั้น

เนื่องจากขั้นต่อไป นิสิตต้องรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกครั้ง
โดยสามารถเลือกจาก 
1. สร้างกิจกรรมกันเอง : โดยให้เขียนรายละเอียดกิจกรรม
 แล้วนำมาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ (ดูตัวอย่าง)
หรือ2. เข้าร่วมกิจกรรมที่หลักสูตรฯ ดำเนินการ : โดยให้เลือกทำกิจกรรมที่กำหนดให้
หรือ3. หากนิสิตเคยทำกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์มาแล้ว
ให้นำหลักฐานการทำกิจกรรมมาแสดงเพื่อขอนับชั่วโมงได้เลย
(ต้องเป็นกิจกรรมที่ทำระหว่าง ม.ค. 57 - ปัจจุบัน)

                                 ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

       นิสิตหลักสูตร 4 - 5 ปี ชั้นปีที่ 4 และ 5 และนิสิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 3 - 5 
ที่ตกค้างกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม ICT 1
2. กิจกรรม ICT 2
3. กิจกรรม ปรับบุคลิกพิชิตงาน
4. กิจกรรม นิสิตกับการประกันคุณภาพงาน (เฉพาะนิสิต 2 ปีต่อเนื่อง)

        ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสมัครกิจกรรม ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57 นี้เท่านั้น
เนื่องจากกิจกรรมจะจัดรอบสุดท้าย ในวันที่ 19 พ.ย. 57 นี้ และหากไม่เข้าร่วม นิสิตต้องรอ
ทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 (ไม่สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้)

                      ด่วน! ประกาศแจ้งวิทยาเขตสงขลา
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 
และภาคเรียนที่ 2/2557 เร่งดำเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียนของตนเอง และหากนิสิตยังเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ขอให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 พ.ย. 57 นี้เท่านั้น
กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ระหว่างการกำหนดวันจัดกิจกรรม 
ภายในภาคเรียน 1/57 นี้ กรุณารอติดตามข่าวนะคะ

              ** ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย **

                                        ด่วนที่สุด กิจกรรม ICT วิทยาเขตสงขลา

                 นิสิตหลักสูตร 4-5 ปี ชั้นปีที่ 4 และ 5 และนิสิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 3-5 ที่ตกค้างกิจกรรม ICT1 และ ICT2  ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสมัครกิจกรรม ภายในวันที่ 10 พ.ย. 57 นี้เท่านั้น  เนื่องจากกิจกรรมจะจัดรอบสุดท้าย  ในวันที่ 19 พ.ย. 57นี้ และหากไม่เข้าร่วมนิสิตต้องรอทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2558   (ไม่สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้)
                
                 สำหรับนิสิตที่สมัครกิจกรรมไว้แล้ว ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมในระบบของตนเองอีกครั้ง  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ / เวลา ดังนี้
กิจกรรม ICT2
 • กลุ่มที่ 10 และ 14 อบรม เวลา 12.40 - 14.00 น. ห้อง 15403
 • กลุ่มที่ 11 และ 12 อบรม เวลา 14.00 - 15.30 น. ห้อง 15403
กิจกรรม ICT1    
 • กลุ่มที่ 13 อบรม เวลา 16.00 -17.00 น. ห้อง 15403
      **ทั้งนี้หากพบข้อมูลผิดพลาด ตกหล่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน 
ภายในวันที่ 14 พ.ย. 57นะครับ**

                                       ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
                               ถึง  นิสิตชั้นปีที่ 2

              ทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ กำหนดจัดกิจกรรม คิดเก่ง-จำดี 
          ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม
       นิสิตสามารถ สมัครกิจกรรมในระบบได้แล้วตอนนี้ จนถึง วันที่ 14 พย. 57
             โดย กิจกรรมจะมีให้เลือก 2 กลุ่ม คือ
          กลุ่มที่ 1  เริ่ม   8:00 น. - 12:00 น.
          กลุ่มที่ 2  เริ่ม 13:30 น. - 16:30 น.

                         

                          ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง

  ***แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 ***ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 ปีครึ่งและ4 ปี ด้วยทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) กำหนดจัดกิจกรรมปรับบุคลิกพิซิตงาน(8 ชม.)และกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ2( 2 ชม.) ในวันเสาร์ที่ 1 พย. 57 เวลา 8.00น.-17.00 น. ณ อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ โดยนิสิตสามารถ เข้าระบบเพื่อสมัครกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 57

  ***หมายเหตุ ทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) จะจัดกิจกรรมในวันที่ 1 พ.ย 57 เพียงวันเดียวรอบเดียวเท่านั้น นิสิตคนใดไม่สามารถเข้าร่วมในวันดังกล่าวได้..นิสิตจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งขลาด้วยตัวเองจร้า)
  **ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ**

                            ประกาศ..วิทยาเขตสงขลา

             ขอเชิญชวนนิสิตทุกคน เข้าร่วมงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งกลางวันและกลางคืน
ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะสามารถนำมานับชั่วโมงกับกิจกรรมของหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน) ได้
เพียงนิสิตติดต่อขอรับใบกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดในใบกิจกรรม

 • นิสิตชั้นปีที่ 5 - 3 (รหัส 53-55) สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อนับชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร    จำนวน   8 ชั่วโมง
- กิจกรรมวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง (เฉพาะรหัส 53)   จำนวน 12 ชั่วโมง

 • นิสิตชั้นปีที่ 2 -1 (รหัส 56-57) และชั้นปีที่ 4- 3 (2 ปีต่อเนื่อง) สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อนับชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   จำนวน 10 ชั่วโมง
- กิจกรรมบูรณาการ 5 ในหน่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต   จำนวน  4 ชั่วโมง

                     โดยนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบกิจกรรมได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
                                                 ระหว่างเวลา 06.30 - 08.00 น.
                           ณ จุดแจกเอกสารขององค์การนิสิต บริเวณหน้าหอประชุมปาริชาต


ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
            ประกาศถึงนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 (ที่ตกค้าง)ขณะนี้ทาง ศ.ปฏิบัติการหลักสูตรฯ              ได้ทำการได้เปิดกิจกรรม"สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม" 8ชม.ทั้งหมด6กลุ่มๆ
            120 คน โดยนิสิตชั้นปีที่ 3และ4(ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม)สามารถสมัครในระบบได้แล้ว
            ตอนนี้จนถึงวันที่ 30 กย. 57 
โดยกิจกรรมหลักช่วงเช้าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนา                      และช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์     โดยจะรับลงทะเบียนที่อาคาร
            หอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ
ในเวลา 07:30 น.- 08:30น.  
                                         ------>   คลิกดูกำหนดการ
                
                        หมายเหตุ  ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้
                                          ให้มาติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ห้องหลักสูตรฯ
                                          พะยอม 2 ในวันและเวลาราชการ 
                                   

                  

--ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง--

       นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 54 )ทุกคนนะครับให้นิสิตตรวจสอบจำนวนชั่วโมง
ของตัวเองว่า ครบ 90 ชม.หรือไหม ตามเอกสารแนบ ว่าตัวเองขาดกิจกรรม
อะไรบ้าง 
แล้วกิจกรรมตัวไหน เคยเข้าร่วมแล้ว แต่ในระบบ  ขึ้นว่า "ไม่ผ่าน"  
และมีกิจกรรมใดบ้างที่ช้ำซ้อนขึ้นซ้ำกัน   
2  กิจกรรมเหมือนกันให้มาติดต่อ
ดูรายชื่อและชิ้นงานที่ส่ง 
ได้ ที่ห้องหลักสูตร พะยอม 2 วัน-เวลาราชการคับ  ประกาศวิทยาเขตสงขลา

ขณะนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ ได้ประเมินผลกิจกรรม ICT2 กลุ่มที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว
นิสิตสามารถตรวจสอบผลในระบบได้เลยครับ

**หมายเหตุ : สำหรับนิสิตที่ทำแบบทดสอบ "ไม่ผ่าน" ขอให้รอติดตามประกาศแจ้ง วัน เวลา การสอบซ่อมทางหน้าเว็ปต่อไป 

ประกาศ  วิทยาเขตพัทลุง
           
          เรื่อง  เปิดรับสมัคร กิจกรรม   ICT2  กับการเรียนรู้สารสนเทศ 
                  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ปี 4(ตกค้าง) 
  
**หมายเหตุ     จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 9 กันยายน 57  
                       ทั้งหมด  4  กลุ่มๆล่ะ 185 คน  กิจกรรมจะเกิดขึ้น
                       ในวันพุธที่ 10  และ 17  กันยายน  2557  
 
                           


     
         ------ชี้แจงจากหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน วข. พัทลุงครับ------
                นิสิตที่ทำการแจ้งจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2556(ซัมเมอร์)ให้นิสิต
                   ทำการตรวจสอบ จำนวนกิจกรรม ในระบบว่าครบถ้วนหรือเปล่า
                       นิสิตรหัส 52 จำนวน 60 ชม.   นิสิตรหัส53จำนวน 100 ชม.
                      หากพบปัญหา ว่ามีกิจกรรมเกินในระบบ หรือซ้ำ หรือไม่ผ่าน

                       ****มีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียด ให้ติดต่อสอบถามได้
                                   ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.
                            ใต้หอพักพะยอม 2 ห้อง หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
                                 โทร 074-609604(หลักสูตร) 0937643405(พี่บอย)

ด่วนที่สุดวิทยาเขตสงขลา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบ ICT1 และ ICT2
กรณีตกค้าง โดยเฉพาะผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/56 นี้
ให้รีบดำเนินการตรวจสอบรายชื่อก่อน และเริ่มทำข้อสอบได้ภายใน
วันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 57 เท่านั้น
*หากพ้นกำหนด ถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา*


Click ตรวจสอบรายชื่อ ICT 2
ประกาศวิทยาเขตสงขลา เรื่องการทำกิจกรรมในภาคเรียน 3/56
     ขอตัดรายชื่อนิสิตรหัส 54 ทกคน ที่ลงทะเบียนทำกิจกรรมวิถีชีวิต
กับเศรษฐกิจพอเพียง และทักษิณศึกษาไว้ เนื่องจากการนับชั่วโมง
ในกิจกรรมวิถีชีวิตฯ (12 ชม.) และทักษิณศึกษา (8 ชม.) ของนิสิต
รหัส 54 ทุกคนจะนับจากการเรียนกลุ่มวิชาบูรณาการ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(วิถีชุมชนฯ/ทักษิณศึกษา) ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ จะทำการเทียบโอน
ผลกิจกรรมจากผลการศึกษาเอง ดังนั้นนิสิตจึงไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีก
พื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

ประกาศตัดรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครผิด (สงขลา)

        นิสิตชั้นปีอื่นๆ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
และกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2556 
        ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการตัดรายชื่อนิสิตออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องจาก กิจกรรมนี้เปิดสำหรับผู้ที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้เท่านั้น

*หมายเหตุ หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้ง  095-9965347 ด่วนที่สุด

ประกาศด่วนปฏิทินกิจกรรมภาคฤดูร้อน วิทยาเขตสงขลา

     ให้ทำได้เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่ต้องการสำเร็จการศึกษา
ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น (นิสิตชั้นปีอื่น
ขอให้รอทำกิจกรรมรอบปกติในภาคเรียนต่อไปนะคะ)

                    ***แจ้งถึงนิสิต จากหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน วิทยาเขตพัทลุง****
                                   นิสิตที่ทำการแจ้งจบ ในภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย/2556
                                  ตอนนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ทำการตรวจสอบกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
                        และได้ส่งรายชื่อให้ฝ่ายทะเบียน เซ็คพันธะผ่านแสดง pass ในระบบแล้ว
                                       หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่ห้องหลักสูตรฯ
                                                             พะยอม 2 ครับ Tel: 074609604 

                                                แจ้งเพิ่มเติม(วิทยาเขตพัทลุง)
                           **** ในกรณีที่นิสิตเพิ่งแจ้งจบในภาคเรียนฤดูร้อน(ซัมเมอร์)
                     ตอนนี้ทางหลักสูตรฯ กำลังดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและกิจกรรม
                  และจะส่งรายชื่อไปให้ ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบพันธะ ในลำดับถัดไปครับ

ด่วนที่สุด (สงขลา)  รายชื่อนิสิตที่ตกค้างกิจกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 57)
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4-5 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หากมีกิจกรรมที่ปรากฏตกค้าง 
แต่เป็นกิจกรรมที่นิสิตเคยเข้าร่วมแล้วจริงๆ (เคยได้ผลผ่าน)
ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องหลักสูตรฯ หอพักปาริชาต 2 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 28 มี.ค. นี้เท่านั้น
เนื่องจากต้องดำเนินการส่งผลให้งานทะเบียน


*หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดตามโครงสร้างกิจกรรม 
จากข้อมูลในระบบของตนเองอีกครั้งหากพบข้อผิดพลาด
ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที 
(พี่นก 089-7318563)

........
                                    ***ประกาศด่วนที่สุด จากวิทยาเขตพัทลุง***
                       ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
                 ปีการศึกษา 2556 ให้นิสิตตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตรฯ(นอกชั้นเรียน)
                    ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด  หากมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรม
                 ---> ให้นิสิตติดต่อด้วยตัวเองโดยตรงที่ห้องหลักสูตรฯ พะยอม 2 ครับ
                                   ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

ข่าวด่วน(สงขลา) กิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ 2
    เป็นกิจกรรมที่จัดรวมในการปัจฉิมนิเทศในวันที่ 21 มี.ค. 57 นี้
    ฉะนั้นผู้ที่ต้องสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมคือน้องๆ ปี 4 - 5 ทุกคนที่
จะสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/56 และ 3/56 (ภาคฤดูร้อน) นี้เท่านั้นนะคะ
สำหรับน้องๆ ที่ต้องเรียน 5 ปี หรือยังไม่จบการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าวให้รอทำ
กิจกรรมในภาคเรียนที่ตนเองแจ้งจบการศึกษาต่อไปคะ

      **ใครที่สมัครกิจกรรมผิดไว้ รบกวนลบข้อมูลให้ด้วยนะคะ**

ประกาศด่วนที่สุดวิทยาเขตสงขลา

*ข้อมูลเพิ่มเติม นิสิตไม่ต้องส่งรูปถ่ายนะค่ะ
การออกใบรับรองไม่ใช้รูปถ่าย และจะออกให้ทุกคนที่
แจ้งสำเร็จการศึกษาและมีชั่วโมงกิจกรรมครบ
ตามกำหนดการในประกาศคะ

วิทยาเขตพัทลุง   แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน และกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ 2 รวม 10 ชั่วโมง นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้อง MF 2100 อาคารเรียนรวม สามารถลงทะเบียนในระบบไดตั้งแต่วันที่ 3-14 มีนาคม 2557 (หากมีปัญหารบกวนติดต่อพี่ต้อยโดยตรงที่ห้องหลักสูตรค่ะ)


วิทยาเขตพัทลุง แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ตกค้าง นิสิตสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมคิดเก่งจำดี ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม

กลุ่มที่ 1 เวลา 08.00-12.00

กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00-17.00

ใส่ชุดฟ้าเทานะค่ะ


ด่วน ว.สงขลา ประกาศรายละเอียดการทำกิจกรรมตกค้างเพิ่มเติม

*เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ที่ตกค้างกิจกรรม*
1. ปรับบคุลิกพิชิตงาน ให้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำองค์กรและรับสมัครงาน
ของบ.การบินไทย ในวันพุธที่ 19 ก.พ. 57 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด (สมัครกิจกรรมในระบบก่อนด้วยนะคะ)
2. กิจกรรม EQ ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ให้มาติดต่อทำกิจกรรมที่ห้องหลักสูตรฯ
นอกชั้นเรียน (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)
3. กิจกรรม ICT1/2 (เฉพาะคนที่ไม่เคยเข้าอบรม) ให้มาติดต่อทำกิจกรรม
ที่ห้องหลักสูตรฯนอกชั้นเรียน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)

*นิสิตต้องรีบเข้าร่วมกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 57 นี้เท่านั้น*

ด่วนที่สุด รายละเอียดการทำกิจกรรมกรณีตกค้าง ว.สงขลา
รอบสุดท้าย....(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
**เฉพาะนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 56**
นิสิตชั้นปีที่ 4 - 5 ทุกคนต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ. 57
 ไม่ใช่นั้นจะมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาค่ะ

แจ้งนิสิตวิทยาเขตสงขลา
     นิสิตคนใดที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน
แต่เวลาจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน หรือเวลาฝึกงานของนิสิต
สามารถติดต่อขอรับหนังสือขออนุญาตลาเรียน/ฝึกงานได้
ที่ห้องศูนย์หลักสูตรฯ ชั้น 1 หอพักปาริชาต 2 คะ

ประกาศวิทยาเขตสงขลา......รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน ICT1
ต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านภายในวันที่ 6 - 25 กุมภาพันธ์ 57 นี้เท่านั้นนะคะ

ประกาศแจ้ง เปลี่ยนวันทำกิจกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯทุกคน
     
     ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ว.สงขลา จะจัดแข่งขันกีฬาคณะ (Huso game)
ในวันที่ 15 - 16 ก.พ. 57 สโมสรคณะจึงขอความร่วมมือให้น้องๆ 
นิสิตปี 1 คณะมนุษย์ทุกคน ที่สมัครทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
ในวันที่ 15 - 16 (คือกลุ่ม 5) เปลี่ยนมาทำกิจกรรมกลุ่ม 4 ในวันที่ 8 - 9 ก.พ.นี้แทน
(เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนข้อมูลในระบบให้โดยอัตโนมัติ) เพื่อไม่ให้กระทบ
กับการเข้าร่วมกิจรรมกีฬาของคณะ....จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันคะ 

ด่วนที่สุด สำหรับผู้ตกค้างกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน 

     น้อง ๆ นิสิต ว.สงขลาชั้นปีที่ 4 - 5 ทุกคนที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน
ให้เข้าร่วม"โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงาน" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 57 นี้
เพื่อนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นรอบสุดท้าย ได้เปิดรับสมัครในระบบแล้วตั้งแต่บัดนี้ 
     **เวลาทำกิจกรรม 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต ลงทะเบียนเช้า - บ่าย**


ประกาศถึงนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
     ขอให้แต่งกายด้วยชุดพละ หรือฟ้า-เทา พร้อมนำปากกามาด้วย
และนิสิตต้องทำกิจกรรมทั้ง 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) จึงจะผ่านกิจกรรม
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4- 5 ที่ตกค้างกิจกรรมแต่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้
ให้มาลงชื่อหน้างานได้เลยคะ (กิจรรมมี 1-2/8-9/15-16 ก.พ. นี้เท่านั้น)
รายละเอียดอื่นๆ ดูจากปฎิทินกิจกรรมวิทยาเขตสงขลาในหน้าเว็บไซด์

ประกาศชี้แจง เกี่ยวกับการตรวจสอบใบงานกีฬาปาริชาต ปี 2555

           ตามที่มีกระแสแจ้งให้นิสิตรหัส 55 มาตรวจสอบการนับชั่วโมงกิจกรรมจาก
กิจกรรมกีฬาปาริชาตเมื่อปี55 นั้น ขอชี้แจงให้นิสิตทราบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
สามารถนับชั่วโมงตามกิจกรรมของหลักสูตรนอกชั้นเรียนได้จริง  ดังนี้
1.เสริมสร้างคุณค่าแห่งตน (ครูเสือ)
2.ละครสะท้อนคุณธรรม 

           โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่แต่ละคณะจัดส่งมา
ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ ภายในวันที่ 28 ก.พ.57

***ทั้งจะไม่มีผลกับนิสิตที่ทำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม กับทางหลักสูตรไปแล้ว (ไม่ได้ชั่วโมงเพิ่ม)
 และสำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาปาริชาต ในปี55 ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ*** 

วิทยาเขตพัทลุง...แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4  ทุกคน ให้นิสิตตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมให้ครบ 100 ชั่วโมง
ตามโครงสร้างหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน ของตนเอง...เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 หากมีปัญหามาติดต่อพี่ต้อยด่วนค่ะ....ภายในวันที่ 28 ก.พ 57

ด่วนที่สุด กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมวิทยาเขตสงขลา
เลื่อนไปจัดวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2557 พร้อมกัน 10.00 น.หน้าคณะนิติศาสตร์ นะค่ะ แต่งกายชุดฟ้า เทาคะ
 
     นิสิตชั้นปีที่ 4-5 ทุกคนที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ให้สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้แล้ว

     **สำหรับคนที่สมัครกิจกรรมครั้งที่ 1 ไม่ทัน ให้รอติดตามประกาศกิจกรรมครั้งต่อไป 
ทางเว็บไซต์ค่ะ...**

ประกาศแจ้ง นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเก่ง จำดี 

นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเก่ง จำดีในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2556 นี้
ขอให้แต่งกายชุดพละหรือชุดฟ้า-เทา และเตรียมปากกามาด้วยนะคะ

**นิสิตปี 4 - 5 ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมได้โดยมาแจ้งชื่อหน้างานค่ะ**

.

วิทยาเขตพัทลุง  แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 ให้นิสิตมาเข้าร่วมกิจกรรม EQ ดีมีชียไปกว่าครึ่งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 นี้ ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 เข้าร่วม 08.00-12.00

กลุ่มที่ 2 เข้าร่วม 13.00-15.00

(นิสิตใส่ชุดพละหรือฟ้าเทามาร่วมกิจกรรมนะค่ะ)


ประกาศวิทยาเขตสงขลา ให้นิสิตที่ตกค้างกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
     1. นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ตกค้างกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน ทุกคน 
(ตรวจสอบรายชื่อ) ให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธ ที่ 18 ธ.ค. 56
ณ. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด เวลา 13.00 - 16.30 น.

     2. นิสิตชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ตกค้างกิจกรรมวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
และ/หรือกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรม
"กินดี อยู่ดี ตามวิถีใต้ ครั้งที่ 5" ในวันพุธ ที่ 18 ธ.ค. 56 บริเวณลานแอโรบิค
และสระน้ำริมบึง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้นิสิตที่ต้องการเก็บชั่วโมง
กิจกรรมสามารถรับลงชื่อเข้าร่วมและรับใบกิจกรรมได้ ณ จุดอำนวยการ/ลงทะเบียน
ภายในบริเวณงาน

     **หมายเหตุ กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมที่จัดให้ในกรณีตกค้างนี้ 
ในภาคเรียนที่ 2/56 จะมีเพียงรอบเดียวเท่านั้น 
ดังนั้นสำหรับนิสิตที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ 
กรุณาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังประกาศ 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการแจ้งสำเร็จการศึกษาต่อไป

  วิทยาเขตสงขลา แจ้งลบข้อมูลนิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผิด
     ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ตรวจสอบโครงสร้างกิจกรรมของตนเอง
โดยละเอียด และกรุณาสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ระบุไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในโอกาสต่อไป    
 
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน ทั้ง (2) และ(3) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 

     ทั้งนี้นิสิตที่ถูกลบข้อมูลรายชื่อออกจากกิจกรรมแล้ว ไม่ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมในวัน 
และเวลาที่สมัครไว้แล้วคะ

ประกาศวิทยาเขตสงขลา

     ขอให้นิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณค่าแห่งตนทุกคน
แต่งกายชุดพละ หรือชุดฟ้าเทา และเตรียมปากกามาทำกิจกรรมด้วยคะ

     การทำกิจกรรม 1 กลุ่ม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน (ทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์)
มีการลงชื่อเข้า - ออก ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายในทุกวัน

ประกาศวิทยาเขตสงขลา
     
     ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ที่ตกค้างกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม "ปาริชาตน้อมใจ ถวายอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ" 
(เพื่อเทียบชั่วโมงกิจกรรม) ในวันที่ 19 พ.ย. 56 นี้ เวลา 17.00 - 20.00 น. 
ณ หอประชุมปาริชาต (แต่งกายชุดนิสิต)

     *หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการเก็บชั่วโมง ต้องลงชื่อและรับใบงานก่อนเข้ากิจกรรมเท่านั้น

วิทยาเขตสงขลา แจ้งลบข้อมูลนิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผิด

     ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ตรวจสอบโครงสร้างกิจกรรมของตนเอง
โดยละเอียด และกรุณาสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ระบุไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในโอกาสต่อไป 

     1. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 
(วันที่ 9 - 10 พ.ย. 56) ตรวจสอบรายชื่อ Click

 

วิทยาเขตพัทลุง  แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 ทางศูนย์กำหนดยึดวันเวลาในการส่งชิ้้นงานกิจกรรม

ละครสะท้อนคุณธรรม โดยนิสิตสามารถส่งได้ภายในวันที่ 31 ต.ค 56 นี้เท่านั้นค่ะ...

(ห้องหลักสูตรฯ ใต้หอพักพะยอม 2)


ด่วนที่สุด (สงขลา)

ประกาศให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน)

ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 22 ตุลาคม นี้ ไม่ใช่นั้นจะมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา 

ที่นิสิตแจ้งไว้ ในภาคเรียนที่ 1/2556 นี้

1. 521061014 นายถนัดกิจ   ทองจินดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. 521061039 นายมงคล   อ๊อดกัน คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. 521061008 นายจักรพรรณ์   พิทักษ์ปฐมพงศ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. 521071448 นางสาวโมรี   ปล้องอ่อน คณะเศรษฐศาสตร์ฯ
5. 541077323 นางสาวสิริพร   ภู่เพชร คณะเศรษฐศาสตร์ฯ

**ขอให้นิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษาทุกคน ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนของตนเอง**

วิทยาเขตพัทลุง...แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4  ทางศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน (8 ชม). และกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ 2 (2 ชม.) ในเสาร์วันที่ 19 ต.ค 56 นี้ นิสิตสามารถลงทะเบียนทั้ง 2 กิจกรรมในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10-18 ต.ค 56 นี้ (หมายเหตุ..นิสิตคนใดที่ติดงานหรือโครงการของคณะ น้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 นี้ได้อีกครั้งในวันปัจฉิมนิเทศ ประมาณเดือน ก.พ 57 นะค่ะ  ..ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบ (กรุณาตรวจสอบ)
กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ กรณีตกค้าง
ให้เริ่มทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ต.ค. 56 นี้เท่านั้น


ตรวจสอบรายชื่อ ICT 2 (ครั้งที่ 3) 

หากมีปัญหาเข้าระบบทดสอบไม่ได้ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่

1. พีนก (หลักสูตรฯ กิจการนิสิต) 2. พี่จูน (ห้องคอมฯ สำนักหอสมุด) นะค่ะ

ด่วนที่สุด วิทยาเขตสงขลา

ข่าวดี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน

จะมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ตกค้าง ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 นี้

ณ ห้องเรียน 15208 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ขอให้น้อง ๆ ที่ยังตกค้างมาเข้าร่วมกันด้วยนะคะ 

ทั้งคนที่ยื่นคำร้องไว้แล้วหรือยังไม่ยื่นคำร้องไว้ก็ตาม (ตรวจสอบตัวเองด้วยค่ะ)

ปล. กรุณาแต่งกายชุดนิสิตค่ะ

วิทยาเขตพัทลุง แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 ทางศูนย์หลักสูตรฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร 2 (4 ชม.)  ในการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก ฮัคกี้ ไปเคิลมานน์ ในศุกร์วันที่ 27 กันยายน 2556 นี้ ณ หอประชุมและศูนย์วิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 18.00-21.00  และนิสิตสามารถลงทะเบียนในกิจกรรมในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2556 นะค่ะ...ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

วิทยาเขตสงขลา

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด่วนค่ะ กิจกรรม EQ ในวันส. ที่ 7 และอ. ที่ 8 นี้ทุกรอบ

ขอย้ายสถานที่จัดกิจกรรมจากสำนักหอสมุด มาเป็นใต้หอประชุมปาริชาต

และขอให้น้อง ๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ขอให้แต่กายชุดกิจกรรม(ฟ้า-เทา) หรือชุดพละ นะค่ะ 

(วิทยาเขตพัทลุง)...ถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 นิสิตสามารถดำเนินการทำกิจกรรมละครสะท้อนคุณธรรม(ศึกษาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง)...โดยสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ย 56  ให้นิสิตปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  ส่งชิ้นงานได้ที่พี่ต้อย ห้องศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)..ใต้หอพักพะยอม 2 ค่ะ  ดาวน์โหลดชิ้นงานได้ที่นี่


 


แจ้งถึงนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

ถึงนิสิตชั้นปีที่ 3 ทางศูนย์ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ICT 2 จากวันที่ 14 สิงหาคม เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมวันที่ 14 กันยายน ณ ห้อง IT 106 สำนักคอมพิวเตอร์โดยมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 08.00-10.00

กลุ่มที่ 2 10.00-12.00

กลุ่มที่ 3 13.00-15.00

หมดเขตลงทะเบียนในระบบ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 (สำหรับนิสิตที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้อยู่ในกลุ่มเดิมได้เลยค่ะ)


ข่าวด่วนที่สุด (สงขลา)
     ขอประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ 
และแข่งขันโต้วาทีเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษามลายู

     ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 56 ซึ่งนิสิตสามารถนับชั่วโมงกิจกรรม
ตามหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน) ได้ดังนี้
1. ชั้นปีที่ 2 - 4 นับในกิจกรรมพหุวัฒนธรรม (8 ชม.)
2. ชั้นปีที่ 1 นับในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (10 ชม.)
* ให้เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณใต้อาคาร 15 click เพื่อดูกำหนดการกิจกรรม*

3. พิเศษ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในคณะทำงานของคณะ/ชมรม 
* ให้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และนับชั่วโมงกิจกรรมตามที่แจ้งในที่ประชุม*ด่วน (วิทยาเขตสงขลา)

        ประกาศขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน)
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2556  **เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ 
และตารางเรียน จึงมีผลกระทบการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่ายที่กำหนดกิจกรรมไว้*
ดังนี้

1. ปรับบุคลิกพิชิตงาน กลุ่ม 7 และ 8 (คลิกอ่านรายละเอียด)

2. EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง กลุ่ม 1 - 8 (คลิกอ่านรายละเอียด)
3. ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร กลุ่ม 1 - 6 (คลิกอ่านรายละเอียด)
4. ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 กลุ่ม 7 - 16 (คลิกอ่านรายละเอียด)

หมายเหตุ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ที่ต้องปรับกิจกรรมให้สอดรับกับตารางเรียน
และตารางสอบค่ะ ขอความร่วมมือน้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่เปลี่ยนแปลงนะค่ะ
เพื่อตัวน้องเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องกิจกรรมตกค้าง ไปถึงปีการศึกษาต่อไปค่ะ

ประกาศด่วน...(วิทยาเขตสงขลา) ถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 -4 ทุกคน
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ICT1 และ ICT2 แล้วไม่ได้ทำแบบทดสอบ/
ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน ขอให้นิสิตเข้ามาติดต่อ 
เพื่อขอทำแบบทดสอบใหม่ที่ห้องพัฒนาหลักสูตรฯ (นอกชั้นเรียน)ได้เลยระหว่างวันที่ 18 -31 ก.ค.2556นี้ 
น้องๆ ไม่ต้องไปลงทะเบียนเข้าอบรมซ้ำแล้วนะค่ะ

ประกาศวิทยาเขตสงขลา 
เรื่อง รายละเอียดการเข้ากิจกรรมวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 56 (เลือกเข้าร่วมเพียง 1 วัน)
Click เพื่ออ่านรายละเอียด ปล.อ่านด้วยนะจ๊ะ

ประกาศวิทยาเขตสงขลา
ด่วนที่สุด  ถึงน้องๆโดยเฉพาะนิสิตปี 4  ทุกคน  
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  " คิดเก่ง  จำดี " 
(ซึ่งเพิ่งจัดผ่านไปในวันที่  6-7  ก.ค  56ที่ผ่านมา)  
ให้รีบมาติดต่อที่ศูนย์พัฒนานิสิตหลักสูตรนอกชั้นเรียน  
ชั้น1  หอพักปาริชาต 2  โดยด่วน  ภายในวันศุกร์  ที่  12 นี้  นะคะ
เพื่อเคลียร์กิจกรรมไม่ให้กระทบต่อการจบการศึกษาในภาคเรียนปลาย  ค่ะ

ประกาศด่วน !!  ถึงนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ICT2  ในวัน พุธ ที่ 10 ก.ค.นี้ (กลุ่ม 5 และ 6)  
            นิสิตคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ  รวมถึงคนที่ต้องการย้ายมาจากกลุ่มอื่น ให้นิสิตมาเข้ากิจกรรม ณ ห้อง 744 (รอบแรกเวลา 13.00-15.00 รอบ 2 เวลา 15.00-17.00น.)
            สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้อง 15403 เวลาเดิมนะคะ 

 (วิทยาเขตพัทลุง)แจ้งถึงนิสิตชั้นปี 3 ทุกคณะ...ด้วยศูนย์ปฎิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้เรียน)กำหนดจัดกิจกรรมคิดเก่ง จำดี ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค 56 นี้ ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.30-12.00  กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 13.00-12.00 น. ขอให้นิสิตมาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนดด้วยนะค่ะ..แต่งชุดนิสิตค่ะ


แจ้งแผนการจัดกิจกรรม/ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 (วิทยาเขตพัทลุง)


ปฏิทินกิจกรรม (วิทยาเขตสงขลา) ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 มาแล้วจ้า

น้อง ๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม (คลิกเพื่อดูปฏิทินทั้งภาคเรียน)

และเลือกลงกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรฯได้ ตามเวลาและกลุ่มที่แสดงในระบบนะค่ะ


ให้รีบติดต่อศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตร (นอกชั้นเรียน)

โดยด่วนที่สุดภายใน 10 พฤษภาคม 2556

ก่อนจะมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียน 3/2555

ด่วนที่สุด  แจ้งนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อโปรดทราบ

1. นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2555 
     1.1 หมดเขตรับคำร้องตกค้างกิจกรรมและขอทำกิจกรรมเพิ่มเติมแล้ว 
           ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2556
     1.2 สำหรับผู้ที่ยังมีปัญหาใด ๆ ได้ขยายเวลาให้ติดต่อได้ถึงเวลา 16.30 น.
           วันที่ 8 มีนาคม 2556 เท่านั้น 
     1.3 ยกเว้นกิจกรรม ICT 1 และ 2 ซึ่งได้เปิดอบรมรอบสุดท้ายไปแล้ว
           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และให้เวลาทำแบบทดสอบโดยขยายเวลาถึงที่สุดแล้ว
           ถึงเวลา 13.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2556 


2. นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2555 (ภาคฤดูร้อน)
      2.1 หมดเขตรับคำร้องตกค้างกิจกรรมและขอทำกิจกรรมเพิ่มเติม 
           ภายวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เท่านั้น
      2.2 ยกเว้นกิจกรรม ICT 1 และ 2 ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2555 ได้เปิดกิจกรรม
             สำหรับนิสิตที่ตกค้างกิจกรรมไปแล้ว 2 รอบ จึงไม่มีการจัดกิจกรรมในภาคฤดูร้อน

3. กิจกรรม ICT 1 และ 2 จะจัดอีกครั้ง ตามปฏิทินการจัดกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนานิสิต
(นอกชั้นเรียน) ในภาคเรียนที่ 1/2556 (ดูรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งในปฏิทินฯ)

4.ขั้นตอนการจบการศึกษาอื่น ๆ ให้นิสิตติดตามตามประกาศของภารกิจทะเบียนฯ 
 และประกาศของหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)

5. สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถดำเนินกาารเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในภาคเรียนที่จะจบการศึกษา ขอให้สอบถาม และหาข้อมูล เพื่อดำเนินการรักษาสภาพนิสิตต่อไป

6. หากต้องการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ให้ติดต่อได้ที่อาคารหอพักปาริชาติ 2
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศด่วน  กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555

วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2556 (Click เพื่ออ่านรายละเอียด)

นิสิตที่จบการศึกษาทุกคนอย่าลืมลงทะเบียนกิจกรรม 
"นิสิตกับการประกันคุณภาพ 2" ในระบบหลักสูตรฯ ด้วยนะค่ะ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปีทุกคน ยังไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้
เนื่องจากต้องให้นิสิตฝึกสอนเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยเข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศในปีหน้าค่ะ


.
ด่วน นิสิตทุกคนโปรดทราบ กิจกรรม ICT 1 และ 2 ที่จะจัดในวันที่ 4 มีนาคม 2556 นี้
เปิดให้เฉพาะนิสิตที่จะจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 นี้เท่านั้น
นิสิตชั้นปีอื่น กรุณาอย่าสมัคร ขอให้รอทำกิจกรรมรอบปกติ ในปีการศึกษาถัดไปค่ะ

และขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อตามที่ประกาศไว้ ก่อนสมัครด้วยนะค่ะ
ดูให้ละเอียดว่าตนเองต้องทำกิจกรรมอะไร การลงทะเบียนผิดกลุ่มแสดงว่านิสิตยังไม่เข้าใจ
โครงสร้างกิจกรรมที่นิสิตต้องทำ และการทำกิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้างอาจมีผลต่อการ
จบการศึกษาด้วย


**ทั้งนี้ขออนุญาตลบรายชื่อกลุ่มนิสิตที่สมัครผิดกลุ่มด้วยค่ะ**

ด่วนที่สุด...นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 
และยังไม่ผ่านกิจกรรม ICT 1 และ 2 ทุกคน
ให้ตรวจสอบรายชื่อ และกำหนดการจัดกิจกรรมด้วยค่ะ

รายชื่อ : ผู้ที่ต้องเข้าอบรมและทำแบบทดสอบ   ดูดีๆ นะว่าตนเองต้องทำ ICT 1 หรือ 2
(เปิดให้ลงทะเบียน 22 ก.พ. - 1 มี.ค. และต้องทำกิจกรรมในวันที่ 4 มี.ค. 56 จ้า)

รายชื่อ : ผู้ที่ต้องทำเฉพาะแบบทดสอบ  ดูดีๆ นะว่าตนเองต้องทำ ICT 1 หรือ 2
(ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่เย็นวันที่ 22 ก.พ. - 5 มี.ค. เท่านั้นจ๊ะ)


.
ประกาศด่วน..ขั้นตอนการติดต่อเพื่อดำเนินการจบการศึกษา
สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา 3/2555 เท่านั้น

(กรุณาอ่านโดยละเอียดและดำเนินการตามกำหนดเวลา)


**แบบคำร้องและรายละเอียดแต่ละกิจกรรมอ่านที่หน้าประชาสัมพันธ์**

(วิทยาเขตพัทลุง)...ด่วนที่สุดดดด แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน

ขอให้นิสิตทุกคนตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมในหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน
 
ของตนเองให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 60 ชั่วโมงด้วยนะค่ะ
 
คนที่ยังมีปัญหากรุณาติดต่อพี่ต้อย (ตึกโดม)
 
รับติดต่อระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2556 นี้เท่านั้น
 
เนื่องจากอาจมีผลต่อการจบการศึกษาของนิสิตค่ะ
(ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ)


ด่วนที่สุ นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน

กรุณาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมในหลักสูตรฯ นอกชั้ันเรียน

ของตนเองให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรด้วยค่ะ

คนที่ยังมีปัญหากรุณาติดต่อห้องศูนย์หลักสูตรฯ หอพักปาริชาต 2 ด่วน


รับติดต่อแค่ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นี้เท่านั้น

เนื่องจากอาจมีผลต่อการจบการศึกษาของนิสิตค่ะ

ด่วนที่สุด นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 นี้

(ทั้งปกติ 4 ปีและต่อเนื่อง 2ปี) ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรม ICT1 และ ICT2 

และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดรอบสุดท้ายในวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

ขอความกรุณาติดต่อ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรนอกชั้นเรียน หอพักปาริชาต 2

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นี้  ขยายเวลาถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 

เป็นวันสุดท้าย ไม่เช่นนั้นอาจมีผลต่อการไม่จบการศึกษาของนิสิต

 ขอบคุณค่ะ

ด่วนที่สุด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 
        แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน
        จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตกลุ่มตกค้าง 
        ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556  เวลา 13.00 - 16.30 น. 
        ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (IT)  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

* ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (นิสิตที่แจ้งชื่อที่ฝ่ายแนะแนวไว้แล้วล่วงหน้า
 กรุณาลงทะเบียนในระบบอีกครั้งค่ะ)


ประกาศด่วน! ขอแจ้งงดจัดกิจกรรมคิดเก่งจำดี ภาคเรียนที่ 2/2555 ค่ะ 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 นี้
แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

กรุณาติดต่อที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ หอพักปาริชาต 2 ด่วนค่ะ

แจ้งการสมัครกิจกรรม เนื่องจากมีนิสิตติดต่อ สอบถาม มาเกี่ยวกับการสมัครกิจกรรม ICT1 และ ICT2 

มีปัญหาสมัครไม่ได้ขอแจ้งให้นิสิตตรวจสอบดังนี้ 

เมื่อกดปุ่มและเข้าสู่หน้าสมัครกิจกรรมแล้ว ให้นิสิตสังเกตแถบด้านบน ตรงคำว่าปีการศึกษา 

ขอให้เลือกเป็น "2555" จากนั้นจะปรากฎกิจกรรมที่ต้องการสมัคร และทำการสมัครได้ตามปกติค่ะ

ประกาศ แจ้งข่าวจัดกิจกรรม ICT 1 และ ICT2 (สำหรับนิสิตกลุ่มตกค้าง) 
ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 25 มกราคม 2556)
รับเฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 และยังไม่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น

     - นิสิตกลุ่มปกติ 4-5 ปี (รหัส 52) เฉพาะกิจกรรม ICT 2 
     - นิสิตกลุ่มต่อเนื่อง (รหัส 54 หรือตกค้าง)  ICT 1 และ ICT2

* นิสิตชั้นปีอื่น ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนถัดไปตามรอบปกติ ขอบคุณค่ะ

ประกาศแจ้ง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมวัน Christmas (ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร) ดังนี้
        1. กิจกรรมจะมีในวันที่ เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา ตั้งแต่ 18.00 - 20.30 น. ณ หอประชุมปาริชาตวิทยาเขตสงขลา
        2. ขอให้นิสิตที่เข้าร่วมนำใบกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ที่มีตราประทับจากกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร (วันพ่อ) มาแสดงด้วย
        3. แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม/ฟ้า-เทา

ประกาศด่วน กิจกรรมวิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (เฉพาะหลักสูตร 4-5 ปี) ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น 
         1. ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการเยาวชนสงขลา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมลุ่มน้ำฯ" โดยดูรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม จากกลุ่มที่ตนเองสมัครกิจกรรมนี้ในระบบ (ทั้งหมดมี 5 กลุ่ม)
          2. ก่อนร่วมกิจกรรมจะมีการแจกใบกิจกรรมขอให้นิสิตมารับใบกิจกรรมตามเวลาที่แจ้งไว้ในแต่ละกลุ่ม และหากนิสิตมาช้ากว่ากำหนด และไม่ได้รับใบกิจกรรม จะถือว่านิสิตไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มดังกล่าว (ใบกิจกรรมแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกัน)
          3. ขอให้นิสิตแต่งกายชุดกิจกรรม เพื่อเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม 

ด่วน! การเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ขอให้นิสิตปฏิบัติ ดังนี้

1. แต่งกายด้วยชุดพิธีการของมหาวิทยาลัย (กรณีไม่มีอนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดนิสิตได้)

2. พร้อมกันบริเวณลานสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา เวลา 17.00 น. เพื่อพบกับตัวแทนผู้นำนิสิตและเตรียมตัวเข้าสู่พิธีการ

3. เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ ให้นิสิตรอรับตราสติ๊กเกอร์/ประทับตรารับรอง การเข้าร่วมกิจกรรมในใบกิจกรรมจากองค์การนิสิต

(สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบกิจกรรม click for download) และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ทั้งนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของนิสิตและขอให้ทุกคนได้รับคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะประกาศด่วนที่สุด....ถึงนิสิตวิทยาเขตพัทลุง....แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ..ด้วยศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) ขอเลื่อนจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร (กลุ่มที่ 1)จากวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 ขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 (เฉพาะนิสิตที่มีใบขับขี่แล้วยังสามารถสมัครกิจกรรมเพิ่มได้ในกลุ่มนี้นะค่ะ)...รบกวนแจ้งเพื่อนๆแต่ละคณะด้วย....มีปัญหาใดๆมาติดต่อพี่ต้อยโดยตรง(ตึกโดม)..ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

แจ้งด่วน นิสิตที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในวันเสาร์ที่ 1  และอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2555 นี้ 
กรุณานำบัตรนิสิต หรือบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย เพื่อใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อลดขั้นตอนการเซ็นต์ชื่อลงทะเบียนค่ะ)

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 35 ปี ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยทักษิณ (เพื่อนับรวมในกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร) ให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2555 ได้ (ไม่จำกัดจำนวน และศาสนา) ดังนี้
                1. เวลา 13.00 - 16.30 น. กิจกรรม ณ ห้อง 15403 
                2. เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรม ณ หอประชุมปาริชาต 
ทั้งนี้ จะมีการแจกและประทับตราใบกิจกรรมในช่วงลงทะเบียนเข้างานค่ะ 
 

แจ้งขอผิดพลาด!  นิสิตที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชัันเรียน)หากหลังจากนิสิตลงทะเบียนกิจกรรมใด ๆ แล้ว ขอให้นิสิตจำวัน เวลา สถานที่ และกลุ่มที่สมัครไว้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามนั้นค่ะ 
และหากข้อมูลในระบบมีการเปลี่ยนแปลง ให้นิสิตติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณคิสตอน ปาทาน (พี่แบร์) โทร.086-6979350 เนื่องจากข้อผิดพลาดเกิดจากปัญหาของข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ ขอแจ้งนิสิตทราบว่า หากไม่มั่นใจในข้อมูลให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2555 ที่ประกาศไว้หน้าเว็บไซด์ และต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยค่ะ

ประกาศด่วน! เนื่องจากเกิดการขัดข้อง และผิดพลาดของระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) หลายครั้ง  จึงขออภัยนิสิตทุกคนที่ทำให้ได้รับข้อมูล/ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน/ต่อเนื่อง และขอแจ้งให้นิสิตทราบว่าทางผู้ประสานงานหลักสูตรฯและผู้ดูแลระบบกำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยทันทีค่ะ สำหรับนิสิตที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย-สร้างวินัยจราจรแล้ว ขอให้มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่เดิมที่ตนได้ลงชื่อสมัครไว้แล้ว กิจกรรมยังมีขึ้นตามกำหนดการที่ได้ประกาศไว้ในปฏิทินกิจกรรม     ภาคเรียนที่ 2/2555 ค่ะ (สำหรับนิสิตกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ให้นิสิตสามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้หน้างานค่ะ)
ประกาศแจ้ง  รายละเอียดการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
ประกาศแจ้ง รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
กิจกรรม EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เปลี่ยนหมายเลขประจำกลุ่มจาก 4,5,6,7 เป็น 8,9,10,11 ตามลำดับ
นิสิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาเดิม


ประกาศ! รายชื่อนิสิตที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน กลุ่ม 1 ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด (รายละเอียดดังแนบ)

ประกาศ....ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งใบงานกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในใบงานที่ 3/3  ขอให้นิสิตนำใบงานมาส่งภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ด้วยคะ

แจ้งไปถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 (วิทยาเขตพัทลุง) นิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย 55 นี้ ขอให้นิสิตมาลงทะเบียนตามเวลาดังนี้ กลุ่มที่ 1 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. กลุ่มที่ 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00-13.30 น. นิสิตใส่ชุดพละทุกคนและขอให้มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะค่ะ...ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ


ประกาศ.....รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำใบกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในใบที่ 3/3  ภาพประกอบ  ขอให้นิสิตติดภาพที่ตนเองได้ทำกิจกรรมจริงๆ ไม่ใช่ภาพวาดหรือภาพประกอบที่นำมาจากที่อื่นคะ

ปฏิทินกิจกรรม2/2555 หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 download

*นิสิตควรศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมจากปฏิทินกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาที่จัดตามความเหมาะสมค่ะ


ปฏิทินกิจกรรม2/2555 หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 download

*นิสิตควรศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมจากปฏิทินกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาที่จัดตามความเหมาะสมค่ะ


ประกาศ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในวันเสาร์ที่ 15  และอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา  ขอให้สรุปและเชื่อมโยงการปรับใช้กิจกรรม รายละเอียดตามใบกิจกรรม (ดังแนบ)

ทั้งนี้กำหนดส่งงาน ด้วยตนเองที่ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) หรือทางE-mail: tsu_sdccenter@hotmail.com ระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2555


ประกาศแจ้งสถานที่จัดกิจกรรม นิสิตที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน (กลุ่ม 7 และ 11) ในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 นี้ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา สำหรับนิสิตที่ตกค้างหรือยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถมาแจ้งชื่อเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว.


ประกาศด่วนที่สุด.. แจ้งเปลี่ยนแปลง! สถานที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 (กลุ่ม 6,10,14 และ 15) จากเดิมหอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2555 ไว้(กลุ่ม 4 และ 8) ให้มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียนในวันจัดกิจกรรมได้เลย.
ประกาศด่วนที่สุด...เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน วันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 กลุ่มที่ 5,9,12 และ 13 จากหอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา เป็นหอประชุมหน่วยฝึกอบรมอุตสาหกรรม ชั้น 2 (ให้นิสิตเข้าในซอยระหว่างโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดสงขลา) และให้นำปากกาติดตัวไปด้วย การแต่งกายให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดพละ หรือ ชุดกิจกรรมตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย..สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนกิจกรรมในกลุ่มที่ 4 (1 - 2 กันยายน) ให้นิสิตเข้าร่วมในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 เนื่องจากสถานที่ของหน่วยฝึกอบรมอุตสาหกรรมมีพื้นที่จำกัด... ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ดาวน์โหลดแผนที่


ประกาศ..ด่วนที่สุด ของดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555 เนื่องจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 สิงหาคม 2555 (17.00 น.) ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่ามีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในการจัดสอบเจ้าหน้าที่ อบจ. จึงไม่สามารถใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้...รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศ....ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร (ร่วมกับโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จ.สงขลา) วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ข้อตกลง, กำหนดการ , แผนผังขบวนรถรณรงค์


ประกาศสำหรับนิสิตวิทยาเขตสงขลา  ด่วน... แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30 - 16.30 น. จากห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด เป็น ห้อง 15306 อาคารเรียนรวม 15 และโปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิตของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยด้วยค่ะ..ขอบคุณค่ะ


ประกาศ ด่วนที่สุด... เนื่องด้วยทางจังหวัดสงขลาจะจัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร จึงขอให้นิสิตหลักสูตร 4 - 5 ปี ภาคปกติ รหัส 53 และ54 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ฯ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในระบบภายในวันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 (ก่อน 0.00 น.) จำกัดรับจำนวน 300 คน โดยให้นิสิตที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนำรถจักรยานยนต์มาด้วย (รถจักรยานยนต์ 1 คัน ต่อนิสิต 2 คน) และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ติดต่อขอรับหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนได้ที่ พี่อรสา ฝ่ายกิจการนิสิต ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 กำหนดการ

ประกาศ นิสิตที่สมัครกิจกรรม ปรับบุคลิกพิชิตงาน วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ในภาคเช้า (08.30 - 12.00) ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกับกลุ่มที่สมัครในภาคบ่าย (13.00 - 17.00 น.)โดยให้มาลงทะเบียนตั้งแต่ 12.00 - 12.30 น. เนื่องจากจำนวนนิสิตที่สมัครไม่ครบตามที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 0819593037


ประกาศ... ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจทักษิณวิชาการ จึงขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนไว้ตรวจสอบวันเวลาดำเนินกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ..ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ประกาศ...เนื่องด้วยหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 35.2.8 โดยบูรณาการกิจกรรมเชิงวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประกันคุณภาพด้านการพัฒนานิสิต ดังนั้น นิสิตทุกคนจะต้องเข้าร่วมตามโครงสร้างหลักสูตรฯ อนึ่ง หลักสูตรนี้ เปรียบเสมือนรายวิชาวิชาหนึ่ง ซึ่งใช้กิจกรรมเป็นฐานในการจัดเรียนรู้ และฝ่ายกิจการนิสิตได้พยายามปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของหน่วยงานในปัจจุบัน ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรฯ


ประกาศ....เนื่องด้วยในระบบมิได้ทำตัวเลือกสำหรับกลุ่มนิสิตตกค้างการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ ดังนั้น ในบางกิจกรรมที่เปิดให้นิสิตกลุ่มตกค้างลงได้ จะมีรายการกิจกรรมปรากฎทุกชั้นปี เพราะฉะนั้น โปรดศึกษาโครงสร้างแต่ละชั้นปีด้วยว่ากิจกรรมที่เปิดนั้นเป็นของชั้นปีใด ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วในระบบและปฏิทินกิจกรรม ดังนั้นนิสิตที่ไม่เกี่ยวข้องขอความกรุณาอย่าสมัคร เพราะจะทำให้ปิดกั้นสิทธิของนิสิตกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ จึงขออภัยในความสับสนและความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้...
ประกาศ สำหรับนิสิตหลักสูตร 4 - 5 ปี ภาคปกติ วิทยาเขตสงขลา รหัส 53 ให้มารับสมุด mind map คืนได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ ชั้น 1 หอพักปาริชาต 2 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเก่งจำดีแล้ว ส่งสมุด mind map แล้ว แต่ผลการประเมินยังปรากฎเครื่องหมาย - ให้มาติดต่อขอรับไปแก้ไขและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน

 


ให้นิสิตหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ วิทยาเขตสงขลา รหัส 54 และ 55 ที่ยังไม่มีใบขับขี่ทำแบบสำรวจที่นี้


รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 55 ว.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน ในวันที่ 21-22 กค. 55 นี้ อีกจำนวน 3 คน รีบสมัครภายในวันนี้ก่อนเวลา 0.00 น. นะคะ


นิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าแห่งตน ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555 ให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดพละของมหาวิทยาลัย และนำปากกาติดตัวมาด้วย โดยให้นิสิต ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 08.30 น.


ประกาศ ขอพบนางสาววรรณา  รักพวก รหัส 551011452 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรฯ ชั้น 1 อาคารหอพักปาริชาต 2 ในจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น.


ประกาศ..นิสิตรหัส 52 (16 คน) ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในวันศูกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ให้มาพร้อมกันที่ริมบึงก่อนเวลา 08.00 น. แต่งกายด้วยชุดพละของมหาวิทยาลัย และสวมรองเท้าให้เหมาะสมด้วยนะคะ  


ประกาศ...นิสิตปีที่ 1 รหัส 55 (พัทลุง) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 ในระบบได้แล้วค่ะ.. ต้องขออภัยในความล่าช้าเนื่องจากรอ Update ฐานข้อมูลนิสิตปัจจุบันค่ะ..

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 55 (สงขลา) .. ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 จากวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยขอให้นิสิตสมัครให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้และเข้าร่วมตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากได้จัดกลุ่มกิจกรรมตามจำนวนนิสิตแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา...ดังนั้นจึงขอความกรุณาดำเนินการตามเงื่อนไขด้วยค่ะ..ขอบคุณค่ะ


นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 55 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 แล้ว ไม่ปรากฎข้อมูลใด ๆ ในระบบ ให้นิสิตสมัครกิจกรรมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย. 55) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป..เนื่องจากพบข้อขัดข้องของระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำติดต่อได้ที่ 0819593037 ค่ะ
ประกาศ !  นิสิตหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ชั้นปีที่ 4 รหัส 53 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 คนใดที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือยังไม่ผ่านกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 และ 2 ให้ดำเนินการสมัครในระบบและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดตามกำหนดการที่แจ้งไว้ค่ะ ในการสมัครให้ระบุภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นะคะ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อได้ที่พี่จุ๊บค่ะ 0819593037

นิสิตหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี รหัส 53 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบจะสำเร็จการศึกษาได้นั้นต้องผ่านกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรนอกชั้นเรียน จำนวน 11 กิจกรรม (ประมาณ 54 ชั่วโมง) ดังนั้น หากนิสิตคนใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อนแล้วชั่วโมงยังไม่ครบให้มาติดต่อพี่จุ๊บได้ในเวลาราชการค่ะ... /ขอบคุณค่ะ


 ให้นิสิตรหัส 53 หลักสูตรเทียบ 4 ปี ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 (ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน) ทุกคน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปรับบุคลิกพิชิตงาน และ กิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ ซึ่งจะจัดในวันปัจฉิมนิเทศ 9 มีนาคม 2555 (นิสิต 1 คน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม 2 กิจกรรม)new
ประกาศ... รายงานกิจกรรมพหุวัฒนธรรม 1 และ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  กำหนดส่งภายในวันที่  17 - 20  กุมภาพันธ์ 2555
ด้วยหลักสูตรนอกชั้นเรียน จะจัดกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ 2 และ กิจกรรมปรับบุคลิกภาพ โดยร่วมกับโครงการปัจฉิมนิเทศ ดังนั้น ให้นิสิตหลักสูตรเทียบ 4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2555  ดาวน์โหลด กำหนดการ new new
 

นิสิตคนใดยังไม่ได้รับสมุด Mind Map คืน ให้มารับได้ที่ปาริชาต 2 ภายในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 และผู้ที่ยังไม่มีผลการประเมินให้มาตรวจสอบหลักฐานได้ที่ปาริชาต 2 เนื่องจากยังมีนิสิตบางคนทำกิจกรรมไม่ครบถ้วน สมุดไม่มีชื่อ ฯลฯ โดยด่วน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 มิเช่นนั้นจะไม่ผ่านการทำกิจกรรมนะคะ 

new

ประกาศ...ให้นิสิตหลักสูตร 4 - 5 ปี ภาคปกติ รหัส 54 53 และ 52 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลการประเมินกิจกรรมขึ้นในระบบว่าไม่ผ่าน ให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพหุวัฒนธรรม (1) (ร่วมกับโครงการกินดีอยู่ดีวิถีใต้ของครูสาว) โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ม.ค.แยกตามจังหวัดที่นิสิตสังกัด สำหรับนิสิตหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ลงในกิจกรรมพหุวัฒนธรรม (2) แยกตามชั้นปี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูล ผลงาน รายงาน ให้ติดต่อที่พี่จุ๊บ ปาริชาต 2 ขอบคุณค่ะ